سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علیرضا شیروانی – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
معصومه قاسمیان – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

مسائل اخلاقی درحقیقت عمده ترین معضلات اجتماعی هستند، زیرا آنها بیانگر تقابل بین عملکرد اقتصادی و عملکرد اجتماعی می باشند. مشکلات اخلاقی مدیریت به علت پیامدهای گسترده، راه حل های گوناگون، رویدادهای نامطمئن و برداشتهای شخصی، پیچیده بود، و دارای مشکلات فراگیر نیز هستند. زیرا مدیرن تصمیم می گیرند و اعمالی را انجام می دهند که دیگران را تحت تأثیر قرار می دهند اگر این تصمیمات و اعمال دیگران را ناسازگارانه تحت تأثیر قرار دهند، و یا اگر به نحوی خارج از کنترل، به دیگران آسیب یا ضرر برسانند در این صورت ما با یک مشکل اخلاق که نیازمند کمی تجزیه و تحلیل اخلاقی به همراه میزان بیشتری تجزیه و تحلیل اقتصادی است، سروکار داریم. به طور کلی قانون جاویدان، سودمندگرایی، وظیفه گرایی، عدالت توزیعی و ازادی فردی پنج منظومۀ عمدۀ اخلاقی هستند هر منظومه اخلاقی بیانگر بخشی از حقیقت است و بهعنوان ابزار قضاوت مفهوم اخلاقی تصمیمات فردی کامل نمی باشد. پس ارائه دلیل اخلاقی در مورد موضوعی با بهره گیری از هر پنج منظومۀ اخلاقی آسان و ساده نیست اما راضی کننده است و جواب میدهد. در این مقاله پژوهشی به بررسی تأثیر نقش این پنج منظومه عمده اخلاقی در تصمیم گیری مدیران شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان و شرکتهای اقماری آن پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش را در دو سطح مدیران و کارکنان در بر گرفته است. سئوال اساسی که این مقاله پژوهشی به دنبال پاسخ آن است عبارت است از «تا چه اندازه مدیران شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان و شرکت های اقماری آن در تصمیم گیری های خود پایبند به این پنج منظومه عمده اخلاقی هستند»؟