سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

احمد ادیب – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران- جنوب
سیدمحمود فاطمی عقدا – دانشیار دانشگاه تربیت معلم
حمید مهرنهاد – استادیار دانشگاه یزد

چکیده:

زلزله یک پدیده قطعی است که برای مقابله با آن باید از طریق اتخاذ سازوکارها و تدوین راهبردها و راهکارهای مناسب اقدام نمود.استان یزد با مساحت ۱۲۸۸۱۱کیلومترمربع "معادل۷/۹ درصد از وسعت کشور" ، جایگاه ویژةای در برنامه های توسعه منطقه ای دارد. به لحاظ کاهش میزان مخاطراتشهرها ، مراکز مهم صنعتی و شریانهای حیاتی در اثر رخداد زلزله ، مطالعات موردی در ارتباط با عکسل العمل خاک به هنگام زلزله در مقیاس شهرها و تهیه نقشه پهنه‌بندی خطر لرزه‌ای در سطح استان ضرورت دارد.مطالعه ریزپهنه‌بندی ژئوتکنیک لرزه ای در مناطق شهریبا هدف کمک به برنامه‌ریزی برای ایمن‌سازی سازه‌ها و پایدارسازی سکونتگاه هاانجام می گیرد. استان یزد در قسمت میانی ایالت لرزه زمین ساخت ایران مرکزی و در بلوک یزد قرار دارد،عمده ترین گسلهای تاثیر گذار بر لرزه خیزی ناحیه شاملکوهبنان، بهاباد، رفسنجان، انار، شمال یزد و دهشیر- بافت می‌باشند. از لحاظ شدت لرزه‌خیزی استان یزد به پنج پهنه با خطر نسبی بالا در شرق ، پهنه با خطر نسبی نسبتا “ بالا در غرب ، پهنه به خطر نسبی متوسط و پایین در بخش میانی و شمال استان قابلتفکیک است. نواحی شرق و جنوب شرق از پتانسیل لرزه‌ای بیشتری نسبت به دیگر مناطق برخوردار است.شهر یزد با دارا بودن میراث فرهنگی و قدمت چند هزار ساله در پهنهبا خطر نسبی متوسط قرار می گیرد. در محدوده شهرستان یزد مقدار شتاب ثقل زمین برای دوره بازگشت۴۷۵ و ۱۹۰۰ سال به ترتیب در غرب برابر باg0/18و g0/24 و در شرق برابربا g0/21و g0/29است. در ارتباط با خطر زلزله در شهر یزد تفاوت زیادی بین مناطق مختلف شهری وجود ندارد و روند تغییرات به تبعیت از شهرستان از غرب به شرق زیاد می شود. برای دوره بازگشت۱۰۰ سالمقدارشتاب ثقل زمین در غرب شهر یزد و در محدوده جاده فرودگاهو کمربندی برابر با g0/15و در شرق یزدو در محدوده چاه ملکی و خلدبرین معادلبا g0/16است .مقادیرفوق برای دوره بازگشت ۹۵۰ سال به ترتیب در غرب برابر باg0/23ودرشرق آن g0/25 برآورد می شود.