سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمحمدحسین غیاثی – شرکت برق منطقه ای یزد ایران

چکیده:

نو پا بودن صنعت فناوری اطلاعات در ایران و وجود پتانسیل بسیار بـالا از متخصصـان و همچنـین سـاز مانها و موسسـات بزرگ اقتصادی در کشور همچنـین بـاز شـدن مبحـث جدیـد مدیریت دانش در سازمانها فرصت مناسـبی را جهـت ارتبـاط بین این دو و تلفیق و توجه به این دو مقوله در سازمانها ایجاد نموده است . با توجـه بـه ایـن موضـوع کـه امـروزه سـلامت فرایندهای سازمانها ارتباط مستقیمی با سـطح مهارتهـای آنهـا دارد لذا به جاست که با بکـار گیـری فـن آوری اطلاعـات و گسترش زیر سـاختهای آن مـدیرت دانـش را در سـازمانه ا و بخصوص شرکتهای برق منطقه ای توسعه دهیم و زمینه رشـد وتوسعه اقتصادی کشورمان را مهیا سازیم . اینترانت و پورتـال ها ( درگاه ورودی به نرم افزارهای کاربردی وسایتهای دیگر ) به عنوان ابزار تکنولوژی اطلاعات کمک شایانی در جهت توسعه مهارت و دانش کارکنان سازمان ها می نمایـد . بـا توجـه بـه اینکه کارکنان هر سازمان به عنوان منابع انسانی نـام بـرده مـی شوند لذا می توان با سوق دادن شـرکتها، منـابع انسـانی را بـه رشد وکمال ر سانیده و بدینوسیله شرکتها را درجهـت اهـداف خود به پیش برد . در این مقاله بـا توضـیحی کوتـاه در مـورد مباحــث مــدیریت دانــش و پورتالهــا بــه عنــوان ابــزاری از
تکنولوژی اطلاعات، نقش مهمی را که ایـن ابـزار در راسـتای بسط و گسترش دانش فنی و ذخیـره اندوختـه هـای سـازمان دارد توضیح د اده می شود . همچنین ارتباط بین مدیریت دانـش و پورتال ها را بررسی و انواع کاربردهای پورتـال در صـنعت برق شرح داده می شود . تا شـاید بـا روشـن شـدن اهمیـت و چگونگی کاربرد پورتال در مدیریت دانش ، افـق تـازه ای بـر بکار گیری پورتال ها در فرآینـدهای شـرکتهای بـرق گشـوده شود