سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
جلیل کاکه – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم خاک- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگ
منوچهر گرجی – دانشیارگروه علوم خاک- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
احمدعلی پوربابایی – استادیارگروه علوم خاک- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
علی طویلی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:
پوسته های زیستی خاک متشکل از خزه، گلسنگ، قارچ و سیانوباکتری است و پوشش زنده ی غالب و یک عامل زیستی بسیار مهمی است که در بعضی از زمین های خشک و بیابانی جهان یافت می شوند. از آنجایی که پوسته های زیستی بر ویژگی های مختلف خاک موثراند لذا بررسی این ویژگی ها حائز اهمیت است. از جمله این ویژگی ها کربن آلی خاک است که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور در اراضی پوشیده از پوسته های زیستی خاک و فاقد آن، در سه ناحیه و در هر یک از این نواحی، در قسمت های دارای پوسته و فاقد آن در دو عمق ۵-۰ و ۱۵-۵ سانتی متری و در ۴ تکرار نمونه برداری صورت گرفت و میزان کربن آلی خاک اندازه گیری شد. میزان کربن آلی در خاک های پوشیده از پوسته های زیستی در عمق ۵-۰ سانتی متری به طور معنی داری بیشتر از خاک های فاقد آن بود (۱۲/۲ درصد در مقابل۱/۱ درصد) همچنین در عمق ۱۵-۵ سانتی متری تفاوت معنی داری مشاهده شد (۸۵/۱ درصد درمقابل ۰۳/۱ درصد).