سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید رحمان حسینی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
کرامت علی احمدی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محسن نیک پور – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

تأثیر پوشش های بدون برق نیکل – فسفر در شرایط مختلف عملیات حرارتی بر پروفیل سختی و بارپذیری استاتیک فولاد ساده کربنی مورد بررسی قرار گرفته است . بدین منظور، محلول آبکاری بدون برق نیکل فسفر با استفاده از مواد نیمه صنعتی موجود در بازار کشور ساخته شد و پوششی ازNi-P بر سطح نمونه هایی از فولاد ساده کم کربن اعمال گردید . نمونه های پوشش داده شده تحت دو نوع عملیات حرارتی ۱- عملیات حرارتی در درجه حرارت ۴۰۰درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت و ۲- عملیات حرارتی در درجه حرارت ۹۰۰ درجع سانتیگراد به مدت چهار ساعت، قرار گرفتند. نتایج حاصل از این فرآیندها با روش های متالوگرافی، میکروسختی سنجی از سطح مقطع نمونه ها (تهیه پروفیل سختی ) و انجام آزمایش های با رپذیری استاتیک مورد ارزیابی قرار گرفته است . نتایج حاصلنشان میدهد که اعمال پوشش Ni-P بر سطح فولاد ساده کم کربن باعث افزایش سختی سطح و بارپذیری استاتیک زیرلایه می گردد. با اعمال عملیات حرارتی الف، این افزایش سختی و همچنین افزایش ظرفیت بارپذیری فوق العاده ز یادتر است . انجام عملیات حرارتی ب (آنیل نفوذی ) گرچه سختی سطح را کمی کاهش می دهد، لیکن عمق افزایش سختی را تا حدی افزایش داده و شیب پروفیل سختی را کاهش میدهد. این موضوع بیانگر بهبود خواص تریبولوژیکی سطح زیرلایه است.