سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی امساکی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز
سعید کیانی – دانشجویدکتری
سیروس جوادپور – استادیار دانشگاه شیراز
علیرضا صبور – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دوقطعه نیکلی یکی بدون پوشش و دیگری با پوشش Ni-Y دردمای ۱۰۷۰درجه سانتی گراد دراتمسفر ساکن آزمایش تحت اکسیداسیون قرارگرفتند نمونه ای که بوسیله Ni-Y پوشش شده بود درمقایسه با نمونه بدون پوشش ۲۰ درصد کاهشدرنرخ اکسیداسیون داشت بنابراین با توجه به اینکه مکانیزم اصلی رشد پوسته بوسیله نفوذ نیکل باردار بهسمت خارج لایه اکسیدی می باشد دلیل کاهش اکسیداسیون نمونه پوشش شده کاهش در فلاکس کل نفوذ به سمت خارج نیکل باردار در لایه اکسیدی می باشد همچنین در بررسی میکروساختار دو نمونه بوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی مشاهده شد نمونه ای که پوشش شده دارای میزان حفره های کمتری درلایه اکسیدی نسبت به نمونه پوشش می باشد.