مقاله نقش پيشگيرانه و درماني سير روي اپيديديم و سمينال وزيکول موش هاي صحرايي ديابتي نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۹۸ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: نقش پيشگيرانه و درماني سير روي اپيديديم و سمينال وزيکول موش هاي صحرايي ديابتي نر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سير
مقاله ديابت مليتوس
مقاله سمينال وزيکول
مقاله اپيديديم
مقاله موشهاي صحرايي
مقاله نژاد ويستار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله نژاد اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: گل علي
جناب آقای / سرکار خانم: دبيري شهريار
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ديابت تاثيرات متنوعي روي فعاليت هاي توليد مثلي در انسان دارد. مطالعات کلينيکي و آزمايشگاهي اختلال اسپرماتوژنز، حجم مايع سمينال و تغييرات تحليلي در اپيديديم را نشان مي دهند. در مطالعه حاضر ما قصد داريم اثر پيشگيرانه و درماني سير بر روي آسيب هاي اپيديديم و سمينال وزيکول در موش هاي صحرايي نر ديابتي شده با استروپتوزوتوسين (STZ) را مورد بررسي قرار دهيم.
روش کار: در اين مطالعه تجربي، ۴۰ موش صحرايي نر از نژاد ويستار به ۵ گروه تقسيم شدند. گروه نرمال، گروه ديابتي، گروه نرمال + سير، گروه ديابتي + سير قبل (D+Gb)، گروه ديابتي + سير بعد .(D+Ga) ديابت از طريق تزريق STZ ايجاد شد. آب سير با دوز ۱ ميلي ليتر به ازا هر صد گرم وزن بدن توسط گاواژ به موش هاي صحرايي خورانده شد. آسيب اپيديديم و سمينال وزيکول با استفاده از رنگ آميزي هماتوکسيلين و ائوزين بررسي شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و به کمک آزمون آناليز واريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: موشهاي ديابتي کاهش چشمگيري در اندازه توبول و لومن قطعات سر، تنه و دم اپيديديم و تحليل اپيتليوم سمينال وزيکول را نشان دادند. سير بطور قابل توجهي تغييرات مورفولوژيکي ايجاد شده بوسيله ديابت را در اپيديديم و سمينال وزيکول موش هاي صحرايي تخفيف مي دهد بطوري  که در گروه D+Gb نسبت به گروه D+Ga تخفيف عوارض بيشتر بود.
نتيجه گيري: در اين مطالعه نشان داده شد که مصرف آب سير داراي هر دو اثر درماني و پيشگيرانه روي کاهش آسيب هاي بيضه اي در موش هاي صحرايي نر ديابتي مي باشد.