مقاله نقش پيش گويي کننده Non HDL کلسترول براي وجود سندرم متابوليک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۲۰۸ تا ۲۱۳ منتشر شده است.
نام: نقش پيش گويي کننده Non HDL کلسترول براي وجود سندرم متابوليک
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم متابوليک
مقاله LDL-c
مقاله Non HDL-c
مقاله زنجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي سيدعلي نقي
جناب آقای / سرکار خانم: صادق زاده منصور
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي فرانك
جناب آقای / سرکار خانم: كوشا علي
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي نسب سيدنورالدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ميزانNon HDL  کلسترول در نمونه هاي غير ناشتا ارزشمند بوده، روش اندازه گيري آن آسان است و مي تواند حوادث قلبي عروقي را پيش بيني نمايد. اين مطالعه جهت مقايسه نقش افزايش اين اندکس در مقايسه با LDL کلسترول به عنوان يک فاکتور خطرسندرم متابوليک انجام شده است.
روش ها: در اين مطالعه از اطلاعات مربوط به ۳۲۷۷ نفر از افراد بزرگتر از ۱۵ سال که با نمونه گيري تصادفي خوشه اي از سطح شهر زنجان انتخاب و در مطالعه قلب سالم شرکت کرده بودند، استفاده شده است. تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از روش هاي آماري Chi-Square و ضريب همبستگي پيرسون، محاسبه odds ratio و آناليز رگرسيون لجستيک انجام شد.
يافته ها: ۳۱% موارد مورد بررسي مبتلا به سندرم متابوليک بودند. LDL-C بالا در ۲۱% و Non HDL-C بالا در ۳۱٫۹% افراد با سندرم متابوليک ديده شد. در بررسي همبستگي بين متغيرها رابطه قوي و مثبتي بين ميزان LDL-C و Non-HDL-C به دست آمد (P=0.0001، r:0.839). ميزان odds ratio براي سندرم متابوليک در حضور Non HDL-C بالا (P=0.001، CI 95%:4.1 – 6.2) بود که اين ميزان براي  LDL-C(P=0.01، CI 95%:2.1 – ۳٫۲) ۲٫۶ است.
نتيجه گيري: در اين مطالعه در افراد مبتلا به سندرم متابوليک، تعداد موارد اختلال در Non HDL-c به وضوح بيشتر است. لذا Non HDL -c در مقايسه با LDL-c به عنوان يک عامل خطر سندرم متابوليک ارزشمندتر بوده و پيگيري اختلالات ليپيدي در بيماران مبتلا به سندرم متابوليک با Non HDL-c ارجحيت به مراتب بيشتري نسبت به LDL دارد.