مقاله نقش پپتيدهاي اپيوئيدي در ميانجي گري اثر گرلين بر هورمون هاي تيروئيدي موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در فيزيولوژي و تكوين جانوري (علوم زيستي) از صفحه ۱۵ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: نقش پپتيدهاي اپيوئيدي در ميانجي گري اثر گرلين بر هورمون هاي تيروئيدي موش صحرايي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اپيوئيد
مقاله نالوکسان
مقاله گرلين
مقاله T3

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين علي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: خزعلي همايون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گرلين نقش مهمي در کنترل فرآيندهاي متابوليکي، به خصوص تنظيم ترشح هورمون هاي تيروئيدي دارد و موجب کاهش سطح هورمون هاي تيروئيدي مي گردد. بررسي ها نشان داده است که اپيوئيد ها اثر مشابهي بر روي هورمون هاي T3و T4 دارند. هدف از اين تحقيق تعيين نقش تداخلي اپيوئيدها در ميانجي گري گرلين بر ترشحات هورمون هاي تيروئيدي است. در اين آزمايش از رت هاي نر نژاد ويستار استفاده شد. موش ها در ۴ گروه ۷ تايي قرار داده شدند که گروه کنترل سالين و ۳ گروه تجربي به ترتيب گرلين، نالوکسان و ترکيب گرلين- نالوکسان را به صورت داخل بطن جانبي مغز به مدت ۳ روز دريافت مي کردند. نمونه هاي خون ۳۰ دقيقه قبل و دو ساعت بعد از تزريق جمع آوري و ميانگين غلظت T3و T4 در پلاسما با استفاده از روش راديو ايمونواسي اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که تزريق داخل بطني گرلين منجر به کاهش غلظت T3 گرديده ولي تغيير معني داري در غلظت T4 ايجاد نکرده است. سطح پلاسمايي T3و T4 تغيير معني داري بعد از تزريق نالوکسان نشان نداد، در حالي که تزريق نالوکسان به همراه گرلين اثر کاهشي گرلين بر روي اين دو هورمون را محدودتر کرد. نتايج حاصل از اين آزمايش اين فرضيه که اپيوئيدها بخشي از اثر گرلين بر هورمون هاي تيروئيدي را ميانجي گري مي کنند، را قوت مي بخشد.