سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
زهرا شایسته فرد – نویسنده مسول : کارشناس ارشد، رشته مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی، دانشگاه شهیدبهشتی
پریسا سیدموسوی – استادیار دانشگاه شهید بهشتی، دکترای روانشناسی، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی
مینو پورآوری – کارشناس ارشد، رشته مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی
سعید قنبری – استادیار دانشگاه شهید بهشتی، دکترای روانشناسی، گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی، دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده:
پیامدهای استفادهی روزافزون از اینترنت در جوانان توجه پژوهشگران حوزه جامعه شناسی و روانشناسی را به خود معطوف کرده است. هدف این پژوهش تعیین نقش پذیرش، کنترل و طرد والدینی در پیش بینی اعتیاد اینترنتی در دانشجویان دختر بود. جامعه مورد پژوهش شامل تمامیدانشجویان دختر دانشگاه شهید بهشتی تهران بود. که ۲۶۲ نفر به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند. روش این پژوهش،توصیفی از نوع همبستگی بود و برای جمع آوری دادهها از پرسشنامههای اعتیاد به اینترنت یانگ IAT 1991 و مقیاس پذیرش، طرد و کنترل والدینی PARCQ 2002 استفاده شد. تحلیل دادهها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون انجام پذیرفت. یافتهها نشان داد که بین مؤلفههای طرد، خشم و بیتوجهی والدین، با اعتیاد اینترنتی رابطه مثبت و معنادار و بین مؤلفهی پذیرش، با اعتیاد اینترنتی رابطه معکوس ومعنادار وجود دارد. اما بین کنترل والدین با اعتیاد اینترنتی ارتباط معناداری یافت نشد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که چگونگی رفتاروالدین شامل طرد، پذیرش، بیتوجهی و خشم، پیشبینیکننده مناسبی برای اعتیاد اینترنتی فرزندان میباشد. و در این بین متغیر بیتوجهی پدر و خشونت مادر بیشترین نقش پیشبینیکننده را بر روی اعتیاد اینترنتی فرزندان دارد. و مؤلفههای کنترل پدرانه و مادرانه در این مدل نقش معناداری ندارند. نتایج پژوهش نشان داد که سبک والدگری و تعامل والد- فرزند نقش مهمی در گرایش اعتیادآور دختران به اینترنت داشته و میتوان از این مولفه در برنامههای پیشگیرانه و مداخلهای در این حیطه استفاده نمود.