سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لاله شیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، تبریز، دانشگاه صنعتی سهند، دانشک
امین سالم – استادیار دانشکده مهندسی شیمی، تبریز، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده م
عباس جعفری زاده – کارشناس ارشد شیمی، تبریز، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

فرآیند گازیسازی فرآیند ی است که بر طبق آن کک به محصولات گازی تبدیل می شود . غیرفعال شدن کاتالیست در اثر کک بستن یکی از عواملی است که فعالیت کاتالیست را تحت تاثیر قرار میدهد . گازیسازی در فرآیندهای کاتالیستی روش موثری برای تبدیل کک به دیاکسیدکربن یا منوکسیدکرب ن است . برای تسریع گازیسازی از مواد مختلفی استفاده می شود که یکی از مهمترین این مواد کربنات پتاسیم است . جهت بررسی اثر کربنات پتاسیم درصدهای مختلفی از کربنات پتاسیم به کک و هماتیت اضافه شده است . نمونه های مورد نظر تحت اتمسفر اکسیژن در داخل دستگاه آنالیز حرارتی TG -DTA قرار گرفته و تحت شدت حرارت دهی خطی ۵ °C/min دمای آن از ۳۵°C به ۶۰۰°C افزایش یافته است . از یک مدل سینتیکی برای بیان تغییرات وزنی استفاده شده است . نتایج به دست آمده نشان داده است که با افزودن کربنات پتاسیم به میزان ۲۰ درصد وزنی سرعت گازیسازی افزایش یافته و مقدار انرژی اکتیواسیون کاهش مییابد