سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا معماریان – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
مجید باقرنژاد – دانشیار بخش علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

رژیم رطوبتی خاک یک ویژگی از خاک است که بر وجود یا عدم وجود سفره آب زیر زمینی یا نگهداری شده در مکش کمتر از ۱۵۰۰ کیلو پاسکال در بخش کنترل رطوبتی خاک دلالت دارد (USDA( 2003 استمرار هر ساله عملی ات کشت رژیم رطوبتی خاک را تحت تاث یر قرار خواهد داد . در اکثر موارد و یژگیهای موفورلوژیک خاکها که معتبرتر ین آن علائم اکس ید و احی ایی هستند و یا در مواردی کروما ی پا یین م عیار شناسا یی رژ یم رطوبتی اکویک می باشند. این ویژگی به خاطر اهمیتی که در کاربر یاراضی دارد به عنوان یک مشخصه در اسامی تاکسونومیک خاکها همواره منعکس می گردد(Bouma( 1983 نوع خاص ی از شرا یط اکویک(Anthric saturation) در خاکهایی اتفاق می افتد که تحت کشت و آبیاری (آبیاری غرقابی) هستند (USDA ( 2003.