سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا شمس الدینی – دانشگاه بقیه الله (عج)- دانشکده پزشکی
حلی ساز – دانشگاه بقیه الله (عج)- دانشکده پزشکی
سینا لباف – دانشگاه بقیه الله (عج)- دانشکده پزشکی

چکیده:

نقش کاردرمانی در disaster با آغاز جنگ جهانی دوم و افزایش تعداد معلولین ناشی از جنگ از یک طرف و شـیوع مـشکلات روانی ناشی از استرس جنگ از طرف دیگر برجسته و باعث پیدایش و ظهـور علـم کاردرمـانی شـد . بطـوری کـه از آن بـه بعـد واحدهای نظامی برای کمک به سربازان خود برای غلبه بر اختلا ل عملکرد حرفه ای ناشی از جنگ و همچنین برای جلوگیری و کاهش اختلالات فیزیکی و برای کمک به انجام فعالیتهای روزمره زندگی ))ADL سربازان و کمک به استقلال افراد آسیب دیده از جنگ و حوادث به طور مدام و موثر از کاردرمانی استفاده می کنند . Disaster چه به شکل طبیعی و چه به شکل بیولوژیکال در سرتاسر جهان اتفاق می افتد که از پیامدهای حتمی آن مشکلات روانی و اختلالات فیزیکی در افراد حادثه دیده می باشد . با
توجه به فعالیت کار درمانی در دو حوزه اختلالات جسمانی و فیزیکی و همچنین مشکلات و مسائل روانی کاردرمانـان بایـد در تمامی مراحل ) disaster قبل، حین و بعد از ) disaster و در هر دو شکل ) disaster ( Natural and technological نقـش مهمی را در پاسخ به آن ایفاء کنند که اهم وظایف کاردرمانگر بدین صورت است . (۱ قبل از : disaster وظیفه کاردرمان در این
مرحله بیشتر به طراحی معماری داخلی محل زندگی افراد با نیازهای خاص از قبیل معلـولین بـا محـدودیتهای حرکتـی، افـراد مسن و … می باشد . (۲ در حین disaster و در بعد اختلالات فیزیکی و جسمی : کمک به آتل بندی و بانداژ عضو صـدمه دیـده افراد، استفاده از اسپلینت برای جلوگیری از افزایش صدمات و وضعیت دهی انـدام صـدمه دیـده مـصدومین . در بعـد مـسائل و مشکلات روانی : فراهم کردن سرویس های حمایتی بهداشت روانـی، راه انـدازی گروههـای حمـایتی بـرای کـاهش اضـطراب و آشفتگی افراد صدمه دیده و … (۳ مرحله بعد از disaster و در بعد اختلالات فیزیکی : کمک به کـاهش اثـرات زخـم و پـارگی های عضلانی، کمک به مص دومین ضایعات نخاعی و افراد ضربه مغزی برای بدست آوردن اسـتقلال و بهبـود ADL و … در بعـد مشکلات و مسائل روانی : کمک به مصدومین برای جلوگیری از بخاطر آوردن حوادث اتفاق افتاده، کمک به سازگاری مصدومین با شرایط خاص و همچنین توانبخشی حرفه ای مصدومین . نتیجه گیری : با توجه به فعالیت کاردرمـانی در دو حـوزه اخـتلالات فیزیکی وجسمی و همچنین مسائل و مشکلات روانی ناشی از حوادث و وقایع غیـر مترقبـه، حـضور کاردرمـانی در ایـن بخـش ضروری است و این ضرورت در بخش بعد از disaster بیشتر به چشم می آید