سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

ایرج سلطانی – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد و مدیر آموزش و توسعه منابع
پریسا صفائی –

چکیده:

زیر بنای توسعه پایدار و موزون اقتصادی و همه جانبه، کارکنان توسعه یافته و دانش آفرین می باشد و این به خاطر آن است که کسب مزیت رقابتی در گرو تولید دانایی و تبدیل دانایی به سود آوری است در سازمان ، تجهیزات، مواد، ابزار و منابع کالبدی دارای حد مشخص ومعینی از توانمندی بوده و نمی توان آن را بر مبنای کسب مزیت رقابتی پایدار قرار داد بلکه آنچه محور رقابت و توسعه پایداری سازمانی است انسانهای دانشگر، فرهیخته و آنش آفرین است در سازمانها فقط انسانهای دانش آفرین هستند که توانمندی تبدیل دانش خام به محصول و خدمات را دارند و این مهم زمانی تحقق می یابد که ساز و کارهای پژوهشی و مدیریت بر کارکنان دانش گرا نهادی شود، با اصول و قواعد معمولی نمی توان کارکنان دانشگر را پرورش داد و مدیریت نمود. بلکه لازم است چارچوب ادراکی متناسب با شرایط روز طراحی و در قالب آن نظام های جهت دهنده و بستر ساز پرورش کارکنان دانشگر ایجاد شود. تداوم برتری وسرآمدی سازمانهای امروزی نیازمند خلق محیط برتر و انسانهای برتر است و این کارکنان برتر و سرآمد هستند که تعالی سازمان را تضمین می نماید.
بر این اساس و با توجه به نقش و اهمیت کارکنان دانشگر در توسعه پایدار سازمانی و کسب مزیت رقابتی در این مقاله سعی بر آن است مفهوم توسعه کارکنان دانشگر، مدیریت کارکنان دانشگر مشتمل بر جذب، نگهداری دانشگران، پرورش دانشگران و نظام به کارگیری دانشگران بیان و مبانی استاندارد توسعه گر کارکنان تبیین و به نقش کارکنان دانشگر در توسعه پایدار اشاره شود.