سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا کمالی – دانشجوی دکتری دانشکدۀ مهندسی متالورژی ومواد، دانشگاه علم وصنعت ایرا
جلیل وحدتی خاکی – دانشیار دانشکدۀ مهندسی متالورژی ومواد، دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

در این تحقیق، نقش فعال سازی مکانیکی در سینتیک انحلال کالکوپریـت درکلریـد فریـک مـورد بررسـی قـرار گرفت . فعال سازی مکانیکی با استفاده از یک آسیای گلوله ای ماهواره ای، موجب تسهیل انحـلال مـس گرد یـد . کاهش شدید انرژی فعال سازی در اثر انجام کارمکانیکی مـشاهده شـد . بـا ریـز شـدن ذرات و در نتیجـه کـاهش مسافت های نفوذ و افزایش سطح واکنش، نقش واکنش شیمیایی در انحلال مس افزایش می یابد