مقاله نقش کانال هاي پتاسيمي در تنظيم شکل و ويژگي هاي پتانسيل هاي عمل کلسيمي در سلول هاي پورکنژ مخچه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فيض از صفحه ۱۸۳ تا ۱۸۹ منتشر شده است.
نام: نقش کانال هاي پتاسيمي در تنظيم شکل و ويژگي هاي پتانسيل هاي عمل کلسيمي در سلول هاي پورکنژ مخچه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلول هاي پورکنژ مخچه
مقاله اسپايک هاي کلسيمي چندقله اي
مقاله هيپرپولاريزاسيون متعاقب
مقاله کانال هاي پتاسيمي وابسته به کلسيم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقدوست يزدي هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صوفي آبادي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اژدري زرمهري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: جان احمدي مهيار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اسپايک هاي کلسيمي نقش مهمي در کنترل فعاليت خود به خودي نورون ها ايفا مي نمايند. سلول هاي پروكنژ مخچه به صورت خود به خودي اسپايك هاي كلسيمي شليك مي نمايند. در اين تحقيق، نقش کانال هاي پتاسيمي در شليک اين اسپايک ها مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي برش هاي مغزي از مخچه موش هاي صحرايي جوان تهيه گرديد و سلول هاي پورکنژ با استفاده از ميکروسکوپupright  مشاهده شدند. ثبت هاي داخل سلولي با استفاده از ميکروپيپت هاي شيشه اي و آمپلي فاير Axoclamp 2B از اين سلول ها به عمل آمد. با استفاده از مهار کننده هاي کانال هاي پتاسيمي مختلف و آناليز دقيق اسپايک هاي کلسيمي ثبت شده در حضور اين مهار کننده ها، نقش کانال هاي پتاسيمي مختلف در تنظيم ويژگي هاي اين اسپايک ها مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج: کاربرد مهار کننده هاي عمومي ۴- آمينوپيريدين و تترااتيل آمونيوم سبب افزايش دامنه، مدت زمان و دامنه هيپرپولاريزاسيون متعاقب (AHP) اسپايک هاي کلسيمي شده و آن ها را از حالت تک قله اي به شکل چند قله اي تبديل نمود. مهار کانال هاي پتاسيمي وابسته به کلسيم با کنداکتانس پايين، مدت زمان اين اسپايک ها را افزايش داد، ولي بر دامنه AHP اثري نداشت. مهار کانال هاي پتاسيمي وابسته به کلسيم با کنداکتانس بالا علاوه بر افزايش مدت زمان اسپايک هاي کلسيمي، دامنه AHP آنها را نيز کاهش داد.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه حاضر نشان مي دهند ويژگي هاي اسپايک هاي کلسيمي در سلول هاي پورکنژ مخچه به ميزان زيادي تحت کنترل کانال هاي پتاسيمي مختلف از جمله انواع وابسته به کلسيم مي باشد.