سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معصومه کاپله ای – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا همدان
محمد حسین قبادی – اعضای هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
مجتبی حیدری – اعضای هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
سعید خدابخش – اعضای هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از آنالیز دستگاهی به روش XRD و XRF ترکیب کانی شناسی و اکسیدهای اصلی چهار نوع مارن شناسایی و تاثیر آنها روی دوام استاتیکی و دینامیکی بررسی شده است. مارنهای مورد مطالعه مربوط به سازند قم واقع در شرق و شمال شرق همدان میباشد. این سازند در مناطق مذکور شامل آهک، مارن، سیلتاستون، ماسهسنگ و کنگلومرا میباشد. نتایج نشان میدهد که ارتباط نزدیکی بین کانی شناسی، ترکیب شیمیایی و دوام مارنهای مورد مطالعه وجود دارد. به عنوان مثال با افزایش کانی کلسیت شاخصدوام دینامیکی و استاتیکی نیز افزایش مییابد .