سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
احمد پورمختار – کارشناسی ارشدمعماری مطالعات معماری
هادی شجاعی – کارشناسی ارشدجغرافیا وبرنامه ریزی شهری

چکیده:
امروزه پدیده ی کشاورزی شهری به عنوان یکی از محورهای اصلی تحقق توسعه ی پایدار شهری به شمار می آید. کشاورزی شهری علاوه بر تأثیر فراوانی که در توسعه ی اقتصادی پایدار شهری و افزایش خوداتکایی اقتصاد محلی در شهرها می شود، در پیشبرد ابعاد دیگر توسعه ی شهری از جمله توسعه ی زیست محیطی، اجتماعی و همچنین توسعه ی کالبدی شهرها نیز بسیار مؤثر است. تحقق مفهوم توسعه ی شهری پایدار مستلزم تحقق هم گرایانه ی مفهوم پایداری در ابعاد گوناگون اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی در بستر شهر است. کشاورزی شهری می تواند نقش مؤثری در همپیوندی شاخصهای مختلف توسعه ی شهری پایدار داشته باشد. این مقاله با هدف بررسی نقش کشاورزی شهری در ایجاد هم پیوندی بین شاخص های مختلف توسعه ی شهری پایدار، ابتدا به تعریف مفهوم کشاورزی شهری و ابعاد آن پرداخته است. سپس به طور موردی چند تجربه ی جهانی موفق در این باره را مورد بررسی قرار داده است. پس از آن ابعاد گوناگون اجتماعی، اقتصادی، زیس تمحیطی و کالبدی کشاورزی شهری را مورد مطالعه قرار داده و در پایان با ارایه ی جدولی نقش کشاورزی شهری در ه مپیوندی شاخص های گوناگون توسعه ی پایدار شهری (اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی) طبق هبندی شده است