سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سالومه ابراهیمی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
عباس اخوان سپهی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

دراین مطالعه ابتدا از چاههای نفت پایدار در غرب کشور، چاههای ایلام و سیری، بی بی حکیمه درشرا یط هوازی و بیهوازی نمون هبرداری شد . نمونه ها در شرایط استریل به آزمایشگاه منتقل و درمحیط های اختصاصی کشت داده شد . درمراحل بعدی تست های بیوشیمیایی برای شناسایی اولیه میکرارگانیسم ها مورد بررسی قرار گرفت . تولید بیوسورفکتانت، اگزوپلی ساکارید و مواد مؤثر درکاهش کشش سطحی و یا افزایش ویسکوزیته ازطریق دستگاه تنسیومتر و یا ویسکومتر اندازه گیری شد . در ادامه فعالیتهاتست سمیت ن سبت به نفت و تحمل دماهای بالا، منابع کربن مختلف و تأثیر pH نیز بررسی گردید . دراین تحقیق ٦ سویه کلستریدیوم تولیدکننده اسید و گاز از مخازن جداسازی شد که بهترین سویه قادر است پس از ٧٢ ساعت در محیطPYGبیشترین میزان گاز محلول و CO2را تولید کرده و پس از ٦٥ ساعتPH محیط را با تولید اسید به ۴/۵برساند. تولید گاز و اسید همزمان با منحنی رشد باکتری بوده، بنابراین می توان گفت که متابولیت های اولیه م یباشند.بهینه رشد این سویه در دمای ٤٠ تا ۵۰Cº بوده اما توانائی رشد تا دمای ٧٥ درجه سانتیگراد را دارد . تولید سویه فوق قادر است در عرض یک دوره ٧ روز ۲۴ درصد ازنفت باقیمانده در دستگاه مدل فیزیکی را بازیافت نماید .تولید فراورد ههای این سوی ههای کلستریدیوم دردماهای بالا بشدت کاهش می یابد.با توجه به دما ی بالا و غلظت زیاد نمک در چاههای نفت ایران ، این سوی ههای جدا شده توانایی استفاده مستقیم In-situرا نداشته و باید بصورت Ex-situ در فرایند MEOR از آنها استفاده گردد.