سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

بهزاد ثانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار، دانشکده کشاورزی، شهر قدس
فائز رجب زاده – دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده کشاورزی، واحد شهریار – شهر قدس
هومان لیاقتی – دانشگاه شهید بهشتی پژوهشکده علوم محیطی
فرشاد قوشچی – دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده کشاورزی واحد ورامین – پیشوا

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تلقیح باکتری هـای ازتوبـاکترو آزوسـپیریلوم روی رشـد گیـاه ذرت آزمایـشی در مزرعـه تحقیقـاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار شهر قدس درسال زراعی ۱۳۸۵-۸۶ در راستای نیل به اهداف کشاورزی ارگانیـک اجـرا گردید . رقم ذرت دانه ای مورد استفاده در این آزمایش KSC 447 بود . آزمایش مزرعه ای به صورت فاکتوریـل در قالـب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار اجرا گردید . تیمارهای مورد آزمایش عبـارت بودنـد از : – ۱ کـود دامـی در دو سطح یکی با استفاده از کود دامی و دیگری بدون استفاده از کود دامی -۲ باکتری جنس آزوسپیریلوم در دو سطح یکی بـا استفاده از آزوسپیریلوم و دیگری بدون استفاده از آزوسپیریلوم . -۳ باکتری جنس ازتو باکتر در دو سطح یکی بـا اسـتفاده از ازتوباکتر و دیگری بدون استفاده از ازتوباکتر که در مجموع ۸ تیمار و ۳۲ واحد آزمایشی را تشکیل دادند . نتایج حاصـله از این آزمایش نشان دادکه بیش ترین عملکرد دانه مربوط به تیمار کـاربرد کـود دامـی همـراه بـا تلقـیح بـذر بـا ازتوبـاکتر و آزوسپیریلوم با میزان ۱۳۸۳۳/۳ کیلوگرم در هکتار و کم ترین آن مربـوط بـه عـدم کـاربرد ایـن ۳ فـاکتور بـه میـزان ۱۰۸۷۵ کیلوگرم در هکتار بود . هم چنین کاربرد هر ۳ فاکت ور توأماً باعث افـزایش برخـی شـاخص هـای مورفولوژیـک ماننـد تعـداد ردیف دانه در بلال، عملکرد دانه، وزن هزاردانه، شاخص برداشت، تعداد دانـه در بـلال و تعـداد دانـه در ردیـف بـلال شـده
است . بالاترین میزان درصد پروتئین مربوط به اثر متقابل کاربرد ازتوبـاکتر، آزوسـپیریلوم و کـود دامـی بـا میـزان % ۹/۳۴ و کم ترین میزان مربوط به عدم کاربرد این سه فاکتور با میزان % ۷/۸۴ بوده است . بررسی تأثیرات ۳ گانه مشخص نمـوده کـه اثرات متقابل این باکتری ها دارای همبستگی مثبت بوده و موجب افزایش اکثر صفات مورد بررسی می باشد .