سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدعلی بهمنیار – عضو هیات علمی، گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه کشا

چکیده:

شوری به علت غلظت بالای یونهای سدیم و کلر فعالیت عناصر غذائی محلول خاک را کاهش داده و منجر به اختلالات تغذیه ای در گیاهان می شودگراتان و گرید .۱۹۹۹ در شرایط شوری میزان وزن تر، وزن ماده خشک اندام هوائی و ریشه گیاهان کاهش می یابد ] بنیولوس و بیوسیلینک [.۲۰۰۳ نتایج تحقیقات فیجین (۱۹۸۵] نشان داد که تحمل به نمک گیاهان زراعی با سطح حاصلخیزی خاک تغییر می کند و گیاهان در سطح حاصلخیزی پائین با دریافت کود در برابر نمک تحمل بیشتری نشان می دهند . همچنین درودی و سیادت [۱۳۷۸] در بررسی های خود با مصرف متعادل نیتروژن و پتاسیم تنش ناشی از شوری در گندم را تا حدود ۱۰ درصد کاهش داده اند . بعلاوه افزودن کود دامی و گوگرد با افزایش تولید ماده خشک و تولید دانه تاثیر منفی شوری را تقلیل می دهندال مغرا و همکاران ۱۹۹۶ هدف از تحقیق بررسی نقش نیتـروژن، کود دامی و گچ در بهبود شاخص های رشد و عملکـرد در شرایط خاک شور میباشد .