مقاله نقش کيوي در حذف آلودگي هاي زيست محيطي و بررسي عوامل موثر بر آن (مطالعه منطقه اي کيوي در تنکابن) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم و فنون منابع طبيعي از صفحه ۱۱۷ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: نقش کيوي در حذف آلودگي هاي زيست محيطي و بررسي عوامل موثر بر آن (مطالعه منطقه اي کيوي در تنکابن)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيو جذب
مقاله فلزات سنگين
مقاله ppm
مقاله پساب صنعتي
مقاله سينتيک جذب
مقاله روابط لانگمير و فرندلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منتظري ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: باهر الهام
جناب آقای / سرکار خانم: برامي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: قورچي بيگي مونا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق از پوست ميوه كيوي (Actinidia carambola) براي حذف آلودگي فلزات سنگين (سرب، مس و نيكل) استفاده شد. محلول هايي از نمك نيترات اين فلزات با غلظت هاي از پيش تعيين شده ساخته شد و در معرض پوست آسياب شده کيوي قرار گرفت. سپس محلول از تفاله ها صاف و جذب آن توسط دستگاه جذب اتمي اندازه گيري شد. عوامل موثر بر جذب همچون pH، زمان تماس محلول فلزي با گياه و غلظت محلول اوليه بهينه شدند.  pHعامل بسيار مهمي در حذف فلز شناسايي شد. ترتيب جذب سه فلز مورد بررسي به صورت زير بود:
Ni< Pb< Cu
مدل هاي همدماي لانگمير و فرندليچ كه اولي جذب را در سطح و دومي جذب را علاوه بر سطح در لايه هاي زيرين تعريف مي كند نيز بررسي شدند. نتايج نشان دادند كه مدل همدماي لانگمير، مدلي بود كه جذب فلزات توسط پوست ميوه کيوي از آن تبعيت مي كند و معادله خطي به دست آمده از نمودار همدماي لانگمير، به خوبي و با ضريب همبستگي بالا، بيوجذب انجام شده را پيش بيني كرد. بررسي هاي سينتيكي نيز، سينتيك درجه دوم را جهت جذب فلزات توسط پوست ميوه کيوي اثبات كرد.