سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نادر بانی راد – شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

چکیده:

در زنجیره ساختار حلقه های ناگسسته تولید، انتقال و توزیع صنعت برق، انرژی الکتریکی جوهر حیات پیوستگی آن محسوب می شود و این انرژی با ارزش در بخش توزیع صنعتبرق معنای کار مایه را در می یابد. قابلیت ساختار شبکه توزیع برق و کیفیت بهره برداری از آن از فرایند طراحی مهندسی نشات می گیرد و بین درجه کیفیت طراحی مهندسی و میزان بهره وری شبکه توزیع برق رابطههمبستگی معنی داری وجود دارد. مطالعه تحولات بخش توزیع صنعت برقکشور ایران در سالهای اخیر نشان می دهد که توجه مدیریت شرکتهای توزیع برق به ارتقاء کیفیت طراحی مهندسی به منظور دستیابی به افزایش سطح بهره وری سیستم از شتاب روز افزونی برخوردار گردیده و امروزه در اغلب شرکتهای مذکور سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001: 2000) به عنوان عامل تضمین ارزش مورد انتظار تحقق اهداف کیفی مدیریت آنها تلقی می شود.
هدف از ارائه مقاله حاضر ضمن بیان ادبیات نظری مرتبط با موضوع تاکید بر رویکرد دستیابی به بهره وریسیستم توزیع برق از طریق ارتقاء کییت طراحی مهندسی و نشان دادن نتایج حاصل از بررسی تحقیقی رد قلمرو و محیط پژوهش بخش توزیع صنعت برق استان آذربایجان غربی و ارائه پیشنهادات مفید می باشد. استنتاج بحث حاکی است که ارتقاء کیفیت طراحی مهندسی موجب افزایش قابلیت های سیستم شبکه توزیع برق می شود.
از مهمترین پیامدهای آن را می توان : افزایش ضریب قابلیت فنی، کاهش هزینه سرمایه گذاری، ایمن سازی شبکه، بهبود شرایط زیست محیطی، کاهش تبعات حقوقی و … را نامبرد و این وضعیت می تواند در ارتقاء بهره وری سازمانی و برآورد الزامات مشتری اثر بخش واقع گردد.