سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
اسرین رسالت –
ناصر منتظری –
فاطمه متین فر –

چکیده:
در این تحقیق از پوست میوه کیوی (Actinidia carambola) برای حذف آلودگی فلزات سنگین (سرب، مس، نیکل) استفاده شد.محلول هایی از نمک نیترات این فلزات با غلظت های از پیش تعیین شده ساخته شد و در معرض پوست آسیاب شده کیوی قرار گرفت. سپس محلول از تفاله ها صاف و جذب آن توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد.عوامل موثر بر جذب همچون PH، زمان تماس محلول فلزی با گیاه و غلظت محلول اولیه بهینه شدند.PHعامل بسیار مهمی در حذف فلز شناسایی شد.ترتیت جذب سه فلز مورد بررسی به صورت زیر بود:Cu > Pb >Niمدل های همدمای لانگمیر و فرندلیچ که اولی جذب را در سطح و دومی جذب را علاوه بر سطح در لایه های زیرین تعریف میکند نیز بررسی شدند. نتایج نشان دادند که مدل همدمای لانگمیر ،مدلی بود که جذب فلزات توسط پوست میوه کیوی از آن تبعیت می کند و معادله خطی به دست آمده از نمودار همدمای لانگمیر، به خوبی و با ضریب همبستگی بالا،بیو جذب انجام شده را پیش بینی کرد. بررسی های سینتیکی نیز، سینتیک درجه دوم را جهت جذب فلزات توسط پوست میوه کیوی اثبات کرد.