سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حیدر اشرفی – کارشناس ارشد توسعه و برنامه ریزی اقتصاد و پژوهشگر

چکیده:

این مقاله با بررسی ابعاد اقتصادی جایگزینی گاز طبیعی فشرده به جای بنزین و گازوئیل و با اشاره به مسائل زیست محیطـی حاصل از بکارگیری آن در بخش حمـل و نقـل زمینـی،تلاش دارد بر این مسله صحه بگذارد کـه منـافع ایـن کـار بیشـتر از هزینه های آن بوده و گـاز طبیعـی نقـش اساسـی در توسـعه اقتصادی دارد . بنابرین با بررسی یارانه های پرداختی بخش انرژی و سرمایه گذاری های لازم در گاز طبیعی فشرده ) ) CNG ، روند تولید و مصرف فعلی سـوخت در بخـش حمـل و نقـل زمینـی را بـا استفاده از مدل ARIMA برای سـالهای ۱۳۸۳ تـا سـال ۱۳۹۰ پیش بینی می کند به نحوی که با ادامه رونـد موجـود تفـاوت بین مصرف و تولید بنزین و در پی آن یارانه بخش انرژی کـه بار زیادی روی بودجه دولت ایجاد می کند، افزایش می یابد و لذا جایگزینی گاز به عنوان سوخت جدید ،ضروری به نظر می رسد .