سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
ثریا اسمعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه اصفهان نویسنده مسئول
سپیده برومند – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه اصفهان
پویا چوگان – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه اصفهان
یوسف قنبری – استادیارگروه برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان

چکیده:
امروزه گردشگری یکی از پویاترین فعالیت ها در ایجاد تحول اقتصادی-اجتماعی در گستره ی جهان بوده به طور روز افزون اهمیت یافته است. در دهه های اخیر گسترش سریع شهرها و رشد شتابان جوامع شهری، آنها را با چالش های متعدد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی روبرو کرده است. در سالهای اخیر مفهوم توسعه پایدار مورد تأکید و توجه صاحب نظران و مسئولین قرار گرفته است زیرا این مفهوم مبتنی بر حفظ استانداردهای سطح زندگی آینده است نسبت به آنچه که تا امروز از آن برخورداریم . توسعه پایدار گردشگری نوعی از صنعت گردشگری است که به مدیریت تمام منابع منجر می گردد و نیاز گردشگران محلی و جامعه میزبان را بدون به خطر انداختن نسل آینده تامین کند. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و ابزار گرداوری اطلاعات کتابخانه ای اسنادی است. تحقیق حاضر به بررسی اصول و مفاهیم توسعه پایدار، اهمیت آن در جوامع شهری، معرفی گردشگری شهری پایدار، نقش توسعه گردشگری شهری در ایجاد امکانات فرهنگی، مراکز تفریحی، ورزشی، افزایش روابط اجتماعی، کاهش میزان مهاجرت، تنوع اقتصادی، جلوگیری از رکود اقتصادی شهر می پردازد