سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهدی ابزری – دانشیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
سعید صمدی – استادیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان
علی صفری – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ( مالی )

چکیده:

امروزه، بورس اوراق بهادار در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع نقش بسیار مؤثر و حساس را بازی می کند . در این راستا، سازمانبورس اوراق بهادار کشور در زمینه رسیدن به هدفهای نظام، وظیفه بسیار بزرگی را بر عهده دارد و باید بکوشد تا از تمام امکانات و توانایی های خود در جهت تحقق آرمانهای کشور بیش از پیش استفاده نماید .پس انداز به عنوان منبع اصلی سرمایه در بورس اوراق بهادار، نقش بسیار مهم ومؤثری را در تحقق اهداف این سازمان ایفاء می نماید، یکی از منابع عرضه پس انداز به بورس اوراق بهادار، خانوارها و اشخاص حقیقی می باشند که بخش عظیمی از بازار بورس را از آن خود کرده اند، بنابراین شناخت عوامل مؤثری که باعث ایجاد انگیزه برای خانوارها واشخاص حقیقی جهت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارمی باشد، می تواند اقدامی زیر بنایی در راستای تحقق فلسفه اصلی ایجاد بورس در ایران باشد .
هدف اصلی از نگارش پژوهش حاضر، بررسی نقش گروه های مرجع در ترغیب افراد به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و به صورت مطالعه موردی در بورس منطقه ای اصفهان می باشد . هدف مذکور بوسیله ۲ سئوال اصلی و ۷ سئوال فرعی در خصوص تاثیر گذاری گروه های مرجع بر سرمایه گذاری افراد حقیقی در بورس اوراق بهادار و همچنین تاثیر پذیری این گروه ها از متغیر هایی همچون تبلیغات ( اطلاع رسانی ) ، فرهنگ سهامداری، سابقه سودآوری، مکان جغرافیایی استقرار بورس اوراق بهادار، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و عملیات کارگزاران مورد آزمون واقع گردیده است . این تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی از شاخه میدانی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده و داده های آن به صورت نمونه گیری از جامعه بزرگتر بوسیله پرسشنامه به دست آمده است . در این پژوهش از آزمون های t تک نمونه ای جهت آزمون سؤالات پژوهش و آزمون فریدمن جهت رتبه بندی عوامل موثر، استفاده شده است . نتایج حاصل از پژوهش صورت گرفته حاکی از آن است که فرضیه آماری مربوط به سئوال اول پژوهش مبنی بر تاثیر گذاری گروه های مرجع در ترغیب افراد به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار اصفهان مورد تایید قرار می گیرد . فرضیه آماری مربوط به سئوالات فرعی، در راستای سئوال دوم پژوهش در خصوص تاثیر پذیری گروه های مرجع از عوامل کلان، همچون فرهنگ سهامداری، عوامل اقتصادی و عوامل سیاسیدر سطح معنی داری Ρ ≤%۵مورد تایید و در مورد سئوال های فرعی، در راستای سئوال سوم پژوهش در خصوص تاثیر پذیری گروه هایمرجع از عوامل خرد، همچون تبلیغات ( اطلاع رسانی ) ، کارگزاران و مکان جغرافیای استقرار بورس اوراق بهادار در سطح معنی داری Ρ ≤%۵رد و در مورد با سابقه سودآوری تایید میگردد . از بین عوامل تاثیر گذار بر گروه های مرجع عوامل سیاسی و سابقه سود آوری دارای تاثیر گذاری بیشتری نسبت به سایر عوامل را دارا می باشند . نتایج حاصل از این پژوهش مورد استفاده مدیریت سازمان بورس اوراق بهادار ایران، مدیریت سازمان بورس اوراق بهادار منطقه ای اصفهان، سیاستگذاران بخش بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار و کلیه عوامل درگیرد در امر گسترش، توسعه و پویایی بورس اوراق بهادار ایران قرار می گیرد .