سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیامک محمودی سیوند – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
محسن پورکرمانی – استاد دانشگاه شهید بهشتی
عبدالحسین احمدنیا – رئیس مطالعات سطح الا رضی بخش اکتشا ف شرکت ملی نفت ایرا ن

چکیده:

منطقه قیردر حد جنوبی ناحیه برشی سبزپوشان قرار دارد و گسل امتداد لغز کره بس از غرب این منطقه می گذرد . عملکرد راستگرد گسل کره بس و آرایش محورهای تاقد یس هابه صورت پوششی راست بر، بیانگر سیستم برشی راستگرد حاکم در منطقه م ی باشد . مطالعه شکستگی ها در تاقدیس نره ضمن تایید این سیستم برشی، محور کوتاه شد گی بیضی واتنش را در امتداد N۲۰ و محور طویل شد گی آن در امتداد N۱۱۰نشان می دهد . چرخش انتهایی گسل کره بس و ایجاد گسلهای شاخه ایی معکوس انتهایی به صورت مد فون و رخنمون ، افراشتگی ، خمید گی و فشرد گی بیشتر چین های منطقه را باعث شده است که خود علت از بین رفتن و کاهش مخازن هیدروکربوری و کاهش فشار مخزن در تاقد یس ها در افق های مختلف می باشد و به نظر می رسد حفاری های اکتشافی در این ناحیه بواسطه گسلهای معکوس مدفون – انشعابی از گسل کره بس – موفقیت آمیز و اقتصادی نخواهد بود ،همچنانکه در تاقد یس بند وبست نا موفق بوده است . وجود گسلها
در هسته تاقدیس ها باعث فرار مواد هیدروکربوری در نفتگیر ها می شود و برونزد چشمه های آبگرم و گوگردی در تاقد یس های بند و بست ، چنگال و نره نشانگرشکست ه شدن نفتگیرهای موجود در این تاقد یس ها می باشد. لذا حفاری در تاقد یس های سورمه ، کلاغ ، لار ، افزر ، کرد شیخ ، نره ،قل قل ، چنگال و پلنگ به علت این گسلهای معکوس مدفون انشعابی توصیه نمی شود . لازم به ذکر است فعالیت های این گسل های مدفون با توجه به افزایش فعالیت های لرزه ایی منطقه با ساز و کار معکوس تایید شده است