سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیر شیانی – دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی
کیانوش عبدی – دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی
ذاکریان – دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

چکیده:

با توجه به اینکه گفتار و زبان وسیله ایجاد ارتباط و انعکاس عواطف و درخواستهای افراد بایکدیگر می باشد . بنـابراین اسـیب و اختلال در این امر می تواندارتباطات افراد را نه تنها محدود می سازد بلکه متعاقب آن او را دچار آسیبهای روحی روانـی مختلـف کند . چه بسا گاهی مشکلاتروحی و عاطفی نیز می تواند برروند درک بیان زبان تأثیرگذار باشد و به عبارتی این دو مورد یعنـی مسائل عاطفی – روانی و گفتار و زبان ارتباط متقابل و مستقیم بر یکدیگر دارند . از جمله اتفاقاتی که می تواند در عوامل فوق تأثیر گذار می باشد حوادث غیرمترقبه از قبیل زلزله و … می باشد . که بـه دلایـل مختلف روند گفتار و زبان سالم را دچار اختلال می نماید . مواردی از قبیل بی صداشدن ) ) voiceless ناگهانی در اث ر یک شوک عاطفی و یـا گرفتگـی صـدا بـدلیل فـوق ‘ وقـوع لکنـت
خصوصاً در کودکان ‘ اختلالات دیگر گفتاری ناشی از سر و صداهای بلند افراد و نیز در اثـر ازدحـام جمعیـت و صـداهای زائـد محیطی ‘ اختلالات زبانی ناشی از ضربه ها و آسیبهای مغزی و … وبسیاری از عوامل دیگری که به تفضی ل در مقاله به آنهـا مـی پردازیم همگی متعاقب عوامل ‘ ptsd ضربه ها و … در یک حادثه غیرمترقبـه مـی توانـد بـه وقـوع بپیونـدد . و اینجاسـت کـه متخصصان گفتار درمانی با همکاری سایر متخصصین مرتبط در چنین مواقعی می بایست سریعاً وارد صحنه خدمات رسانی بـه منظور پیشگیری ‘ درمان و توانبخشی آسیبهای اجتماعی فوق گردند .