سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معصومه ترابی – مسئول پایلت پالایش، تحقیقات هیدرومتالورژی، امور تحقیق و توسعه، مجت
احمد محمدی – کارشناس ارشد متالورژی ، امور پالایشگاه و ریخته گریها، مجتمع مس سرچشم
رامز وقار – استاد بخش مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران
امیر صرافی – استادیار بخش مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ا

چکیده:

لجن شناور ب هعنوان یکی از عوامل مزاحم در طی فرایند پـالایش الکتریکـی مـس باعـث کـاهش رانـدمان تولیـد ، کاهش کیفیت کاتد و همچنین افزایش ناخالـصی هـای کاتـد تولیـدی مـی گـردد . عوامـل زیـادی از جملـه درجـه حرارت، ناخالصیهای آند، ناخالصی های الکترولیت و چگالی جریان در تشکیل لجن شـناور مـ ؤثر مـی باشـند . در این پروژه اثر ناخالصی های موجود در آند از جمله آنتیموان، آرسنیک، گوگرد و اکسیژن بر تشکیل لجـن شـناور بررسی گردیده است . با ساخت آند هایی با غلظـت هـای مختلـف از ترکیبـات فـوق و انجـام آزمـایش در چگـالی جریانهای مختلف مشخص گردید که نسبت مولی ارسنیک بـه آنتیمـوان مهمتـرین پـارامتر کنتـرل کننـده جهـت جلوگیری از تشکیل لجن شناوراست .