سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدعلی بهمنیار – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه مازندران
مجتبی محمودی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
سیدمجتبی صدرزاده – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
محمد فتحی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده:

گوگرد جزء ساختمان اسیدیته آمینه سیستئین و متیونین و در نتیجه جزء ساختمان پروتئین هاست. هر دو این اسیدهای آمینه برای ساخت دیگر ترکیبات دارای گوگرد مانند کوآنزیم ها و فرآورده های ثانوی گیاهان لازم هستند. منبع اصلی تامین گوگرد کانی های خاک، گازهای گوگردی در هوا و آبیاری ، گوگرد آلی و گوگردهای کودهای شیمیایی هستند. با عنایت به نقش عناصر غذایی در افزایشعملکرد محصول، مقدار عناصر مورد نیاز برای تولید بهینه به پتانسیل عملکرد گیاه، روش و فرم کودهای قابل استفاده و سطح قابل استفاده آنها در خاک بستگی دارد. مصرف گوگرد تا میزان ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار موجب افزایش درصد روغن می گردد. در آزمایشی مصرف گوگرد تا ۶۴ کیلوگرم در هکتار موجب افزاش عملکرد دانه شد . اما در بررسی دیگر مصرف ۵۰ کیلوگرمی گوگرد در هکتار تاثیر معنی داری بر میزان تولید، اجزاء عملکرد و پروتئین و روغن دانه داشت. همچنین مصرف گوگرد به میزان ۴۰ کیلوگرم در هکتار، تولید ماده خشک، تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه، پروتئین و روغن دانه را افزایش داده اما این افزایش معنی دار نبوده است. هدف از این تحقیق بررسی نقش گوگرد درعملکرد اجزاء عملکرد ، میزان روغن و پروتئین ارقام کلزا مورد کشت در استان مازندران می باشد.