مقاله نقش گيرنده هاي استروژنيک و استرس اکسيداتيو در اثر حفاظتي عصاره آبي گياه Silybum marianum در موش صحرايي نيمه پارکينسوني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۲۰۷ تا ۲۱۲ منتشر شده است.
نام: نقش گيرنده هاي استروژنيک و استرس اکسيداتيو در اثر حفاظتي عصاره آبي گياه Silybum marianum در موش صحرايي نيمه پارکينسوني
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماريتيغال
مقاله نيمه پارکينسوني
مقاله ۶- هيدروکسي دوپامين
مقاله فال وسترانت
مقاله مالون دي آلدئيد
مقاله سوپراکسيد ديسموتاز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بلوچ نژادمجرد توران دخت
جناب آقای / سرکار خانم: روغني مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: فنل هاي گياهي مي توانند به عنوان آنتي اکسيدان هاي موثر عمل کنند. گياه ماريتيغال غني از ترکيبات فنلي است و تعامل آنها با گيرنده هاي استروژني نيز گزارش شده است. اين مطالعه با هدف بررسي نقش گيرنده هاي استروژني و استرس اکسيداتيو در اثر حفاظتي عصاره آبي گياه ماريتيغال در موش هاي صحرايي نيمه پارکينسوني انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي ۶۰ سر موش صحرايي نر به شش گروه کنترل، کنترل تحت تيمار با عصاره، کنترل تحت تيمار با عصاره و فال وسترانت (آنتاگونيست گيرنده هاي استروژني)، ضايعه ديده، ضايعه ديده تحت تيمار با عصاره و ضايعه ديده تحت تيمار با عصاره و فال وسترانت تقسيم شدند. دو هفته پس از جراحي استريوتاکسيک، رفتار چرخشي به دنبال تزريق آپومورفين، تعداد نورون هاي بخش متراکم جسم سياه و ميزان و فعاليت سوپراکسيد ديسموتاز در بافت مغز بررسي شد. داده ها با آمار توصيفي و آزمون هاي آنواي يک طرفه، تعقيبي توکي و آزمون T با SPSS 13 تحليل شد.
يافته ها: در گروه ضايعه ديده آپومورفين موجب چرخش به سمت مقابل ناحيه آسيب ديده شد (p<0.0001) و تعداد نورون هاي بخش متراکم جسم سياه سمت چپ کاهش معني داري يافت (p<0.05). عصاره تعداد چرخش ها را به سمت مقابل ناحيه آسيب ديده کاهش داد و مانع ازبين رفتن نورون هاي بخش متراکم جسم سياه شد (p<0.05). عصاره موجب کاهش توليد مالون-دي آلدئيد و افزايش فعاليت سوپراکسيد ديسموتاز شد (p<.01 و p<0.05) فال وسترانت اثر حفاظتي عصاره را بر رفتار چرخشي، تعداد نورون ها و فاکتورهاي بيوشيميايي بافت مغزکاهش داد (p<0.05).
نتيجه گيري: به نظر مي رسد بخشي از اثر حفاظتي عصاره آبي گياه ماريتيغال در برابر توکسيسيتي ۶- هيدروکسي دوپامين در نتيجه کاهش استرس اکسيداتيو و از طريق مسير استروژنيک اعمال مي شود.