سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش مدیریت مراتع مناطق خشک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین ارزانی – دانشیار دانشکده منابع طبیعی کرج
حسین آذرنیوند – استادیار دانشکده منابع طبیعی کرج

چکیده:

باافزایش جمعیت و افزایش تقاضا نسبت به تولیدات مراتع ایجاب می کند که درک بهتری نسبت به این اکوسیستم های طبیعی ارزشمند و نقش آنها دربخشهای مختلف اقتصادی ازجمله کشاورزی و خدماتی که به جامعه می رسانند داشته باشیم کلیه اراضی که دارای پوشش گیاهی طبیعی بوده و به نحوی خوراک دام ازآن تامین میشود و تجدید حیات گیاهان بطور طبیعی صورت میگیرد و همچنین آن قسمت ازاراضی که بشر به نحوی برای کمک به تجدید حیات طبیعی گیاهان درآنها دخالت کرده است پس ازدخالت آنرا بصورت طبیعی بهره برداری مینماید مرتع نامیده میشود انجمن مرتعداران امریکا ۱۹۷۴ مراتع اکوسیستم های نیمه طبیعی هستند که درآنها انسان برای رسیدن به یک بازده تولیدی که با وارد کردن ساده دام درآن امکان پذیر است تلاش می کند بشرشخم نمی زند و کود اضافه نمی کند بلکه جوامع طبیعی گیاهی پایه تولید را برای وی فراهم می کنند گونه های حیوانی طبیعی قدری ازطبیعت رااستفاده نموده و مابقی توسط دامهای اهلی انسان نظیر گاوگوسفند شتروبز بهره برداری میگردد