سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: سومین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

ابوالحسن هاشمی دزفولی – دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

کشاورزی پایدار به مدیریت صحیح منابع کشاورزی اطلاق میگردد که علاوه بررفع نیازهای درحالتغییر بشری منابع طبیعی و نیز کیفیت محیط زیست را حفظ و حتی آنها را بهبود می بخشد هرچند ممکن است هدف کوتاه مدت کشاورزی پایدار افزایش بهره وری باشد ولی درااهداف بلند مدت استفاده غلط اززمین زراعی فرسایش فزاینده خاک تخلیه خاک ازعناصرغذایی و کاهش درموادالی خاک الودگی منابع آب و بالاخره استفاده بیش ازاندازه ازآن دسته ازمنابع طبیعی که قابل تجدید نیستند موردتوجه خاص قراردارند کاشت گیاهان پوششی همراه با گیاهان دانه ای و یاگیاهان باغی دریک ترتیب زمانی مناسب و باانجام مدیریت صحیح میتواند دررسیدن باهداف کشاورزی پایدار کمک شایانی بنماید دربسیاری ازنقاط زمینهای زراعی پس ازبرداشت محصول درطول فصول پاییز و زمستان و تابهنگام کشت دربهار سال دیگر به حال خود رها میشوند خاک زراعی بدین ترتیب بدون یک پوشش گیاهی مناسب بوده و سالانه خسارت قابل ملاحظه ای ازطریق شستشو و ازدست رفتن عناصرغذایی به ویژه ازت کاهش موادالی خاک رشد بی رویه علفهای هرز و درصورت عدم وجود علفهای هرز انجام فرسایشهای ابی و بادی به زمین زراعی و نیز به محیط زیست منطقه وارد میاید گیاهان پوششی شامل لگومها برخی ازغلات و یامخلوط مناسبی ازآنها است که مشخصا برای حفاظت خاک درمقابل فرسایش بازسازی ساختمان خاک افزایش حاصلخیزی خاک و کاهش جمعیت آفات ازجمله علفهای هرز حشرات و بیماریها کشت میگردند