سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سیدمحمد سجادی –

چکیده:

Six Sigma به عنوان یک روش ابتکاری پیشرفت کیفیت به خوبی شناخته شده است و در مورد اصول، ابزارها و تاثیرات آن در کیفیت مطالب زیادی نگاشته شده است. با فراگیر نمودن آموزش کارکنان وسر لوحه قرار دادن رشد Six Sigma، درک درست ارزش متدولوژی های گسترش یافته در Six Sigma به تاثیرگذارتر شدن کاربرد آن منجر خواهد شد.
این مقاله مروری کوتاه دارد بر ابزارهایی که در Six Sigma از آن استفاده می شود و در نهایت به طور خاص به بررسی نقش عملی «طراحی آزمایش ها» می پردازد.
هم چنین تعدادی از نسخه های طراحی آزمایش ها کهتوسط افراد درگیر در کیفیت در سالهای پیش از بکارگیری Six Sigma مورد استفاده قرار می گرفت نیز، با توجه به ویژه انگیزش و شیوه ی مربوط به هر یک از چارچوب های طراحی آزمایش ها خلاصه و دسته بندی شده است.