سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مسعود جبارزاده – کارشناس رایانه ،دانشکده پلیس راهور، دانشگاه علوم انتظامی ناجا،تهرا

چکیده:

دراین مقاله ابتدا سیستم اخذ الکترونیکی عوارض معرفی می گردد سپس با استفاده از مدل محاسبه میزان کاهش مصرف سوخت و آلاینده ها در سیستم ETC که در پروژه Path دانشگاه برکلی ارائه شده است میزان تردد، مدت زمان توقف در عوارضی ، مصرف سوخت و میزان آلاینده هادر دو سیستم سنتی و الکترونیکی بصورت پایلوت دربخشی از عوارضی آزاد راه قزوین –زنجان در ایستگاه مهرشهرمورد بررسی قرار می گیرد . بااستفاده از آخرین داده ها ی آماری تردد وسائل نقلیه از این ایستگاه میزان صرفه جوئی در سوخت مصرفی و آلاینده ها ی تولید شده محاسبه شده و بر این اساس نقش اخذ عوارض الکترونیکی بر کاهش آلودگی هوا و میزان مصرف سوخت مشخص می گردد . در پایان پیشنهاداتی جهت بهبود در امر حمل و نقل و کاهش آلودگی زیست محیطی با استفاده از سیستم اخذ الکترونیکی عوارض ارائه می گردد.