سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۳۵

نویسنده(ها):

آرمان خالقی – دبیر و عضو شورای مرکزی شبکه خانه های صنعت و معدن ایران

چکیده:

فراهم شدن امکان تولید کارآمد در مقیاس های کوچکتر، توام با افزایش طیف محصولات تولیدی درهر واحد صنعتی که تا حدودی صرفه های مقیاس را به صرفه های ناشی از تنوع محصول تبدیل کرده است. این مطلب موجب شده که در جریان تولید صنعتی، امکانات گسترده تری برای انطباق با شرایط تفاضا و بازار ایجاد شود و این فرایند با محدودیتهای کشورهایکوچک و بنگاه های کوچک سازگار تر گردد. انتقال به شیوه هاینوین تولید صنعتی با توجه به ماهیت آن که اساسا جنبه سازمانی دارد، لزوما سرمایه بر نبوده و توسعه منابع و ارتقاء توانمندیهای انسانی از الزامات مهم آن محسوب می شود.