سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: اولین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدمهدی قندی – کارشناس ارشد مدیریت صنایع سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران – پژوهشک

چکیده:

یکی از راههای دستیابی به تکنولوژی از طریق واردات تکنولوژی یا انتقال تکنولوژی می باشد. میزان جذب تکنولوژی مسلما از طریق تحقیق و توسعه انجام می گیرد و ظرفیت جذب تکنولوژی بستگی به ظرفیت تحقیق و توسعه دارد.
انتقالتکنولوژی و دانش تکنیکی به مشابهانتقال گرما در دو جسم یا انتقال آب در ظروف مرتبطه نیست بلکه بستگی تام به دو طرف این جریان و ظرفیتهای طرفین دارد. بدیهی است که اهمیت و توجه به تحقیق و توسعه موجب انتقال سریع تر و بهتر تکنولوژیهای وارداتی را فراهم می آورد.
به منظور شناخت وضعیت R&D در صنایع استان خراسان در مورد تکنولوژیهای وارداتی در فاصله سالهای ۱۳۵۴ تا ۱۳۷۳ ، طی یک بررسی تحقیقاتی که در ۵۵ کارخانه از صنایع مختلف استان خراسان انجام شد. نتایج قابل توجهی بدست آمد.
انگیزه اصلی در اجرای این پروژه درک شرایط موجود صنایع استان خراسان در ارتباط با تکنولوژیهای وارداتی ومیزان توجه آنها به تحقیق و توسعه بود. تا باشناخت وضعیت موجود بتوان سیاستهایی را طراحی نمود که منافع حاصل از این تکنولوژیها را به حداکثر برساند.
در این راستا با طراحی یک الگوی خاص و تعریف عواملی میزان موفقیت درصنایع استان خراسان را درمراحل ششگانه، کسب، جذب، هضم، درک، تطبیق و توسعه مورد بررسی قرار داده و نتایج حاصل در نمودارهای ویژه قرار گرفت که به وضوح نقاط قوت و ضعف واحدهای تحقیق و توسعه ما را در دستیابی به تکنولوژیهای وارداتی نشان میدهد.