سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا افشاری –

چکیده:

تأثیر تراکم های متفاوت tetraselmis suecica و mg/l 1*105(تراکم پایین) ، mg/l 2*105 (تراکم متوسط) و mg/l 3*105 (تراکم بالا)در دما و روشنایی تقریباً ثابت آزمایشگاهی به مدت سیزده روز در پساب شهر ی برای بررسی نقش آن بر روی تصفیه پساب شهری مورد آزمایش قرار گرفت . حذف میزان قابل توجهی از نیتریت، نیترات و فسفات پساب در همه تراکم ها مشاهده شد و هرچه تراکم بیشتر بود میزان حذف نیز بیشتر بود. آنالیز آماری و رسم منحنی، تفاوت های آشکار مابین پساب بدون tetraselmis suecica و پساب با tetraselmis suecica را نشان می دهد . تراکم های متوسط تا ۶۸ % نیترات و ۷۰ % فسفات و ۱۵ % نیتریت را تا پایان روز سیزدهم آزمایش حذف کردند . مشخص شده است که گرفتن نیتروژن و فسفر و جذب آنها در بایومس جلبک ها از فرایندهای اصلی هستند . همچنین ای ن نتایج نشان داد که برخی از تراکم هایی که امتحان شد بصورت رضایتبخشی می توانند نیتروژن و فسفر را حذف کنند، این امر در تراکم های متوسط مشاهده گشت و حتی از تراکم های بالاتر نیز مفیدتر بودند.