سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

اتنا کبیر – دانشجوی دکتری آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
زهره خورسندی – دانشجوی دکتری آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
نادر نورا – عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

در سالیان اخیراستفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و نرم افزارهای مربوطه به دلیل دقت سرعت وکاربری آسان در تجزیه وتحلیل داده ها گسترش یافته است .با افزایش قابلی ت دسترسی به اطلاعات دیجیتال و کارایی تحلیل های کامپیوتریGISیک محیط مناسب برای استخراج تجزیه وتحلیل ونمایش اطلاعات رقومی فراهم ساخته است .بر این اساس سعی گردیده است با استفاده از این نرم افزار تخمین بارش مازاد در حوزه آبخیز کچیک انجام گیرد . در این مقاله ب رای محاسبه بارش مازاد حوزه مورد مطالعه به شبکه های سلولی ۱×۱ ک یلومتر مربعی تقسیم بندی شده و بااستخراج اطلاعات مورد ن یاز، بارش مازاد با استفاده از روابط مربوطه و با کمک قابلیتهایGIS در هر کیلومتر مربع از حوزه محاسبه گردید.