سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مصطفی علیزاده آرانی – مرکز تحقیقات و فناوری مواد پیشرفته، تهران- خیابان پاسداران- نگارستان
حمیدرضا رضایی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مواد
بیژن افتخاری یکتا – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مواد
محمدمهدی هادوی – مرکز تحقیقات و فناوری مواد پیشرفته، تهران- خیابان پاسداران- نگارستان

چکیده:

استفاده از زیرکونیای کاملاً پایدار شده در غشاهای سرامیکی بسیار نازک وسایل الکتروشیمیایی دما بالا ،بسیار مرسوم است. این قطعات تنها به روش ر یخته گر ی دوغا بی قابل تولید می باشند . تر کیب ش یمیایی وفازی، پخش شدن فاز جامد در سوسپان سیون و پارامترهای ساختار ی و رئولوژ ی دوغاب مورد استفاده از عوامل مهم در تولید این قطعات می باشد . در تحقیق حاضر، رفتار رئولوژی زیرکونیای پایدار شده با ۱۳/۷ درصد وزنی ایتریا( Y-FSZ مورد بررسی قرار گرفت و نسبت بهینه جامد/آب برابر با ۷۰ به ۳۰بدست آمد و تغییراتpH ودرصد روانساز بر روی دوغاب مورد نظر انجام گردی د. درصد روانساز از صفر تا ۱/۴ درصد وزنی و ph از ۵/۵ تا ۱۳ تغییر داده شد. در نتیجه با توجه به پایداری دوغاب و نرخریخته گری و مقایسه ویسکوزیته د وغابها، دوغاب بدون روانساز و با pH=12/55 برای ریخته گریانتخاب گردید.