مقاله نقض CP در واپاشي هاي مزون B که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۶۹ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: نقض CP در واپاشي هاي مزون B
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقض cp
مقاله هاميلتوني موثر
مقاله کوارک b
مقاله آهنگ واپاشي
مقاله مزون B

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهربان حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در فيزيک ذرات، نقض CP، نقض تقارن مفروضCP  در قوانين فيزيک است. نقض CP ظريف ترين شکست تقارن که تاکنون در طبيعت مشاهده شده را نشان مي دهد و امکان بررسي پديده شناختي بزرگي را براي فيزيکدانان مهيا مي سازد. نقض تقارن CP يکي از هيجان انگيزترين جنبه هاي فيزيک انرژيهاي بالا است که نقش مهمي را در نظريه هاي کيهان شناسي که تلاش مي کنند تا غلبه ماده بر پادماده را در عالم کنوني توضيح دهند، ايفا مي کند. امروزه مطالعه نقض CP حوزه شگفت انگيزي از کارهاي تئوري و تجربي را مي طلبد. از سال ۱۹۶۴، تجربه گران به جستجوي نقض تقارن در مزون ها پرداخته اند. مزون ها که از يک کوارک و پادکوارک ساخته شده اند، يعني مخلوطي مساوي از ماده و پادماده هستند، نقشي اساسي در نقض CP دارند. خانواده مزون ها شامل ذراتي مانند پايون ها، کائون ها، مزون هاي B، C و غيره مي باشد.
هدف: ابزار تئوري براي شکست تقارن CP مورد استفاده و نقض اين تقارن در واپاشي هاي کوارک b بررسي شده است.
روش بررسي: در اين تحقيق آهنگ واپاشي هاي کوارک b و پادکوارک b در حالت هاي شاخه اي و پنگوئن بر اساس نظريه هاميلتوني موثر محاسبه شده است و با استفاده از آنها، مقادير نقض CP در واپاشي هاي کوارک b بدست آمده است.
نتايج: با استناد به مدل کوارک واپاشي هاي b و b، نتايج تئوري را با نتايج تجربي نقض CP در واپاشي هاي مزون B مقايسه کرده ايم. ملاحظه مي کنيم که واپاشي هاي b®udu و b®csc به ترتيب، بيشترين و کمترين مقادير نقض CP را به خود اختصاص مي دهند.
نتيجه گيري: آهنگ واپاشي هاي مختلف کوارک b و پادکوارک b در حالت شاخه اي و پنگوئن با استفاده از نظريه هاميلتوني موثر محاسبه شده است. در فرمول بنـدي نظريه هاميلتوني موثر براي بدست آوردن آهنگ مربوط به چهار واپاشي b®udc, b®usc,  b®cduو  b®csuکه فقط شامل حالت شاخه اي مي شوند ضرايب ويلسون C3,…,۶ را که دربردارنده سهم پنگوئن گلئوني مي باشند را مساوي صفر قرارمي دهيم. از اين رو تفاوتي در آهنگ واپاشي هاي کوارک و پادکوارک، در اين واپاشي ها وجود ندارد. با بکار بردن رابطه عدم تقارن CP و با استفاده از مقادير عددي آهنگ واپاشي، نقض CP را براي آن دسته از واپاشي هاي کوارک b که آهنگ واپاشي آنها با آهنـگ واپاشي پادکوارک متناظر به دليل تاثير سهم پنگوئـن و حضور ضرايـب ويلسون C3,…,۶ در نظريه هاميـلتوني موثر تفاوت دارد محاسبه مي کنيم.