سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمودرضا حقی فام – دانشگاه تربیت مدرس
محسن پارسامقدم – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

درسه دهه اخیر نمایش فضای حالت سیستمهای قدرت از دیدگاه قابلیت اطمینان یکی از موضوعات مورد توجه در مراکز ک نترل بوده که نتیجه تحقیقات در این زمینه منجربه ارائه چندین نمایش فضای حالت شده است . این نمایش ها بطور عمده نقاط ضعفی از قبیل تعریف ن شدن دق یق حالتها، در نظر گرفته نشدن پتانسیل و احتمال بروز اغتشاش و درجه اهمیت المانهای سیستمهای قدرت در تعریف حالتها، وجود سردرگمی و خطا در تعیین مسیر بین حالتها و نیز نگرش crisp به مفهوم قابلیت اطمینان را دارند .
در این مقاله برای برطرف کردن این نقاط ضعف نمایش جدید و کارآئی از فضای حالت که برگرفته از تئوری مجموعه فازی است ارائه می گردد . ویژگی اساسی این نمایش جدید دخالت یافتن احتمال بروز اغتشاش، درجه اهمیت المانهای سیستهمای قدرت، نزدیکی مقادیر تولید قدرت اکتیو و راکتیو به مقادیر حدی آنها در باسهای تولید و نیز طرز تلقی اپراتورها از قابلیت اطمینان در تعیین حالتها و نحوه ارتباط بین آنهاست . درضمن یکی از نقاط قوت دیگر این نمایش بررسی شبکه در دوحلقه قدرت اکتیو راکتیو تجزیه شده ) ) Decoupled می باشد . بطوریکه ابتدا حالتهای میانی با توجه به این دو حلقه تعیین شده و سپس نتایج حاصله برای مشخص شدن حالت واقعی سیستم با هم تلفیق می گردند، که این خود به دقت نمایش کمک شایانی کرده است .