مقاله نمودهاي ناسيوناليسم در کتاب هاي درسي تاريخ دوره پهلوي اول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در تاريخ نگري و تاريخ نگاري (علوم انساني) از صفحه ۱۸۱ تا ۲۰۵ منتشر شده است.
نام: نمودهاي ناسيوناليسم در کتاب هاي درسي تاريخ دوره پهلوي اول
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پهلوي اول
مقاله رضاشاه
مقاله ناسيوناليسم
مقاله کتاب هاي درسي تاريخ
مقاله نظام آموزشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وطن دوست غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فصيحي سيمين
جناب آقای / سرکار خانم: حامدي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بي ترديد، نظام آموزشي، يکي از مهم ترين پايه هاي هر جامعه به شمار مي آيد، که ضمن اثرگذاري بر ديگر نظام هاي اجتماعي، از آن ها نيز تاثير مي پذيرد. دولت پهلوي اول با هدف مدرن سازي کشور، ازجمله اين عرصه رامورد توجه خود قرار داد. از آنجا که هر نظام سياسي داراي شاخصه هايي است، يکي از اصلي ترين شاخصه هاي عصر پهلوي اول ملي گرايي (ناسيوناليسم) بود، که در اين دوره در شکل ميهن دوستي، شاه پرستي، توجه به نژاد آريا و گذشته گرايي با تکيه بر دوران باستان بروز يافت. در اين عصر ميهن دوستي در پيوند نزديک با مولفه هاي شاه پرستي و باستان گرايي قرار گرفت و در بخش هاي مختلف اجتماع آن دوره از جمله نظام آموزشي و به ويژه درتدوين کـتاب هاي درسي تاثير گذاشت.
اين مقاله تبلور پديده ناسيوناليسم در کتاب هاي درسي تاريخ را با تکيه بر مقطع ابتدايي مبناي پژوهش قرارداده است و به اين سوال پرداخته است که پديده ناسيوناليسم در اين دوره چه تاثيري بر محتواي کتاب هاي درسي تاريخ گذاشت. پرسشي که پاسخ آن در “باستان گرايي”، “ميهن دوستي” و”شاه پرستي” به مثابه مظاهر ناسيوناليسم در متون درسي تاريخ جستجو شده است.