ریاست جمهورى ایران :

بسمه تعالی

«بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری های سراسر کشور»

با توجه به وظایف دستگاه های اجرایی در حفظ اموال دولت و رعایت مقررات مربوط و نیز حفظ اسناد و مدارک دولتی و اینکه استفاده از ماشینهای بدون پلاک از طرف دستگاهها نیز زمینه سوءاستفاده مجرمین را فراهم مینماید، به طور تأکید مقرر می شود.

۱ – نصب پلاک برروی کلیه خودروهای دستگاه های اجرایی و همچنین سازمانهایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است، الزامی است و ادارات راهنمایی و رانندگی و ….. موظفند نسبت به متوقف نمودن خودروهای فاقد پلاک اقدام نمایند.

۲ – پارک خودروهای دولتی و بجای گذاردن هر گونه سند یا مدرک و سلاح در داخلی آنها بدون راننده و سرنشین در کنار معابر عمومی ممنوع است. ادارات راهنمایی و رانندگی به ترتیب مقتضی نسبت به شناسایی و وابستگی اداری سرنشین اتومبیل اقدام و شماره اتومبیل و نام و نشان سرنشین را برای دفتر اینجانب ارسال خواهند نمود.

معاون اول رئيس جمهور

نمونه بخشنامه

در مورد امضای بخشنامه رسم بر آن است که نسخه اصلی امضا گردد و سپس بخشنامه تکثیر و عناوین آن تکمیل شود. در اینجا پیشنهاد می شود که برای تأثیر بیشتر و همچنین رعایت احترام مخاطب و ایجاد ارتباط مؤثر، هر نسخه به طور جداگانه امضا گردد. به این ترتیب در ذهن خواننده تصویر یک نامه مستقل منعکس خواهد شد. قدر مسلم این گونه .بخشنامه همان اثر یک نامه مستقل را دارا خواهد بود

انواع بخشنامه

در زمان حال گونه های زیادی از بخشنامه در سازمانهای اداری مبادله میگردند. بیان صبر بنابراین برای شناسایی بیشتر، به توضیح دو تقسیم بندی به نظر مهم تر آن می پردازیم. نمودار .

الف) انواع بخشنامه از دیدگاه محتوی مطالب: بخشنامه ها از دیدگاه هدف و محتوای :مطالب به گونه های زیر تقسیم می گردند بخشامه های درخواستی