رمزگذارهای جویباری مبتنی بر FCSR ها

نظریه رمزگذاری جویباری با استفاده از FCSR ها بسیار تازه هستند. شاید کمتر پیادهسازی شدهاند را پیدا کرد. در ادامه با مولدهای جویباری مبتنی بر FCSR که کاملاً شبیه به مولدهای ساخته شده با کمک LF”SR، که در بخشهای قبلی بحث کردیم آشنا می شویم که در ساخت آنها هم از FCSR ها و LFSR ها استفاده می شود.

نمونه هایی از این رمزگذارها را که

 مولدهای آبشاری

دو روش کلی در استفاده از FCSR ها در مولدهای آبشاری وجود دارد. ۱) آبشاری که فقط از FCSR ها ساخته شده باشد. آبشار بحث شده با این تفاوت که به جای LFSR ها از FCSR ها استفاده می شود. ۲)آبشاری که از LFSR و FCSR ساخته شده است. آبشار Gollmann که به تناوب یک در میان از F”SR او FCSR استفاده می شود.

مولدهای ترکیبی FCSR

این مولدها با تعداد متغیری از FCSR ها یا ترکیبی از FCSR ها و LFSR ها ساخته می شوند. همچنین از یک سری توابع متنوع برای ترکیب آنها استفاده می شود. عملگر XOR خواص جبری FCSR ها را خراب می کند. پس در استفاده از عملگر XOR در ترکیبات FCSR ها حساسیتی وجود دارد. شکل (O) این مولد را نشان می دهد. همانگونه که در شکل دیده می شود این مولد از تعداد متغیری از FCSR ها ساخته شده است. خروجی مولد نیز از XOR کردن خروجی های FCSR ها بوجود میآید.

با توجه به ضرورت تامین امنیت داده ها در مبادلات الکترونیکی داده ها در شبکه های کامپیوتری و اینترنت و نقش بسیار مهم این دو در تحقق دستیابی به دنیای مجازی و شهر الکترونیکی و دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی و … در این مقاله به بررسی یکی از مهمترین راههای تامین امنیت داده ها پرداخته شد. در این مقاله به بررسی الگوریتم رمزنگاری جویباری مبتنی بر شیفت رجیستر با فیدبک نقلی، بعنوان یکی از الگوریتمهای بسیار سریع و قدرتمند در رمزنگاری داده ها پرداخته شد در این مقاله ما اصول کلی رمزگذاری جویباری را بیان نمودیم و رمزگذاری جویباری را با رمر گذاری بلاکی تا حدودی مقایسه نمودیم. همانگونه که بیان شد این نوع رمزگذاری دارای سرعت و قدرت بسیار زیادی می باشد . با استفاده از LFSR ها و FCSR ها می توان مولدهای بسیار قدرتمندی را طراحی نمود. انتقال واحدهای کوچک پیغام با استفاده از یک رمزگذار جویباری یک جریان کلید تولید می کند و رمزنگاری با ترکیب جریان کلید و پیغام (معمولاً عملیات ترکیب XOR است) انجام میپذیرد. تولید جریان کلید میتواند وابسته به پیغام و متن رمزی باشد (رمزگذارهای جویباری همزمان) یا میتواند به داده و رمزنگاریش وابسته باشد (رمزگذارهای جویباری خود همزمان). بیشتر طراحیهای رمزگذارهای جویباری برای رمزگذارهای جویباری همزمان صورت می گیرد. بدلیل خواص تئوری جذاب ne-time pad، علایق زیادی نسبت به رمزگذارهای جویباری مشاهده میشود.