مقاله نمونه گيري دنباله اي با دقت ثابت با استفاده از تور حشره گيري جهت تخمين جمعيت سن گندم (.Eurygaster integriceps Put) در مزارع گندم ديم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در دانش كشاورزي و توليد پايدار (دانش كشاورزي) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: نمونه گيري دنباله اي با دقت ثابت با استفاده از تور حشره گيري جهت تخمين جمعيت سن گندم (.Eurygaster integriceps Put) در مزارع گندم ديم
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تورزدن
مقاله گندم ديم
مقاله مدل گرين
مقاله نمونه گيري دنباله اي با دقت ثابت
مقاله Eurygaster integriceps

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محيسني عبدالامير
جناب آقای / سرکار خانم: سليمان نژاديان ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مصدق محمدسعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سن گندم Eurygaster integriceps Put. مهم ترين آفت گندم و جو در شهرستان بروجرد واقع در شمال استان لرستان مي باشد. متداول ترين روش هاي نمونه گيري از اين آفت استفاده از كادر (تخمين مطلق) و تور حشره گيري (تخمين نسبي) مي باشد. تور زدن ساده ترين و مناسب ترين روش نمونه گيري از جمعيت بندپايان محسوب مي گردد. در اين تحقيق با استفاده از يك تور استاندارد، پراكنش فضايي و نمونه گيري دنباله اي با دقت ثابت جهت تخمين جمعيت سن گندم در مزارع گندم ديم شهرستان بروجرد طي سال هاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ مورد بررسي قرار گرفت. نتايج اين تحقيق نشان داد كه مدل رگرسيوني تايلور توصيف بهتري از روابط ميانگين – واريانس در نمونه گيري با استفاده از تور حشره گيري مي باشد. همچنين شاخص تايلور (شيب خط رگرسيون) به شكل معني داري از عدد يك بزرگ تر بود كه نشان دهنده تجمعي بودن مراحل پورگي و حشره بالغ نسل جديد سن گندم در مزارع گندم ديم است. طرح نمونه گيري دنباله اي به روش گرين (Green) با سه سطح دقت ۰٫۱، ۰٫۱۵ و ۰٫۲۵ جهت تخمين جمعيت پوره سن سه، پوره سن چهار و مجموع پوره سن پنج و حشره بالغ نسل جديد طراحي و ارايه گرديد. اعتبارسنجي اين مدل ها با استفاده از ۱۱-۱۳ سري از داده هاي مستقل از داده هاي مدل تايلور، به ترتيب با دامنه هاي ميانگين ۶٫۹۲-۰٫۴، ۳۰-۰٫۹۱ و ۲۴٫۲۱-۰٫۳۴ در واحد تور مورد بررسي قرار گرفتند. براي دست يابي به دقت ۰٫۲۵ كه مورد قبول مديريت تلفيقي آفات نيز مي باشد، متوسط تعداد نمونه مورد نياز براي مراحل زندگي فوق به ترتيب ۲۳، ۲۲ و ۳۵ تور بود كه در صورت افزايش ميزان دقت به ۰٫۱، به ترتيب به ۱۶۶، ۱۲۷ و ۱۹۰ افزايش يافت. بنابراين طرح نمونه گيري دنباله اي با دقت ثابت (مدل گرين) با استفاده از تور حشره گيري، جهت پيش آگاهي سنين سه، چهار و پنج پورگي و حشره كامل نسل جديد در مزارع گندم ديم بسيار مناسب بوده و توصيه مي گردد.