مقاله نمونه گيري دنباله اي با دقت ثابت براي تخمين جمعيت سن مادر (Eurygaster integriceps Put. (Het.: Scutelleridae در مزارع گندم ديم بروجرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۸۸ در گياه پزشكي (مجله علمي كشاورزي) از صفحه ۳۳ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: نمونه گيري دنباله اي با دقت ثابت براي تخمين جمعيت سن مادر (Eurygaster integriceps Put. (Het.: Scutelleridae در مزارع گندم ديم بروجرد
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نمونه گيري دنباله اي با دقت ثابت،Eurygaster integriceps
مقاله سن مادر
مقاله گندم ديم
مقاله بروجرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محيسني عبدالامير
جناب آقای / سرکار خانم: سليمان نژاديان ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: مصدق سيدمحمدسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سن گندم Eurygaster integriceps Put. مهمترين آفت گندم و جو در اغلب نواحي توليد گندم و جو كشور از جمله استان لرستان است. در طول سال هاي ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ پراكنش فضايي سن مادر و مدل  هاي نمونه گيري دنباله اي با دقت ثابت براي دو كادر مربع ۰٫۲۵ و ۰٫۵ متر مربعي در مزارع گندم ديم شهرستان بروجرد مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس مقادير ضريب تبيين به دست آمده از محاسبات رگرسيوني، براي كادر ۰٫۲۵ متر مربع، شاخص تيلور و براي كادر نيم متر مربع شاخص آيوائو برازش بهتري نشان داد. وجود اختلاف معني دار آماري بين شاخص تايلور (۱٫۱۹) براي كادر كوچك و شاخص b آيوائو (۱٫۱۳) براي كادر بزرگ با عدد يک، نشان دهنده تجمعي بودن پراکنش سن مادر در مزارع گندم ديم است. به منظور تخمين جمعيت سن مادر در مزرعه، مدل هاي نمونه گيري دنباله اي با دقت ثابت به روش گرين (Green) براي كادر كوچك و كنو (Kuno) براي كادر بزرگ، با سه سطح دقت ۰٫۱، ۰٫۱۵ و ۰٫۲۵ طراحي شد. سپس اعتبار مدل هاي ارايه شده براي هر كادر با استفاده از ۱۲ سري از داده هاي جداگانه با دامنه ميانگين ۲٫۶۵-۰٫۰۹ سن مادر (در واحد كادر) براي كادر كوچك و دامنه ميانگين ۰٫۱ تا ۵٫۲۴ سن مادر (در واحد كادر) براي كادر بزرگ مورد ارزيابي قرار گرفت. در مدل نمونه گيري دنباله اي گرين مربوط به كادر كوچك، به منظور نمونه گيري از سن مادر و براي دست يابي به سطح دقت ۰٫۲۵ (دقت قابل پذيرش در برنامه هاي IPM) و ۰٫۱، به ترتيب به طور متوسط تعداد ۲۶ و ۱۵۷ کادر مورد نياز خواهد بود. در مدل نمونه گيري دنباله اي كنو (مربوط به كادر بزرگ تر)، براي دست يابي به سطوح دقت ۰٫۲۵ و ۰٫۱، به طور متوسط به ترتيب ۱۶ و ۹۰ كادر مورد نياز مي باشد. مقايسه دو مدل گرين (كادر كوچك) و كنو (كادر بزرگ) در نمونه گيري از جمعيت سن مادر نشان داد كه كادر كوچك تر به خاطر داشتن حداقل هزينه (زمان لازم بر حسب دقيقه براي جستجوي يك كادر ) و حداكثر تعداد نمونه (در مقايسه با كادر بزرگ تر)، براي پيش آگاهي سن مادر E. integriceps در مزارع گندم ديم، مناسب تر مي باشد.