مقاله نموگرافي جديد براي برآورد عامل فرسايش پذيري (K) در بخشي از خاك هاي نواحي نيمه خشك در شمال غربي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۶۹ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: نموگرافي جديد براي برآورد عامل فرسايش پذيري (K) در بخشي از خاك هاي نواحي نيمه خشك در شمال غربي ايران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عامل فرسايش پذيري خاك
مقاله ناحيه نيمه خشك
مقاله نموگراف جديد
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واعظي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي حسينعلي
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي سيدحميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهديان محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزيابي مناسب عامل فرسايش پذيري خاك (K) براي پيش بيني قابل اطمينان فرسايش آبي حايز اهميت است. در اين پژوهش، عامل فرسايش پذيري خاك در ۹۰۰ كيلومتر مربع از خاك هاي شهرستان هشترود واقع در ناحيه نيمه خشك شمال غربي ايران مورد بررسي قرار گرفت. نتايج اندازه گيري مقدار هدررفت خاك در ۳۶ زمين مختلف در كرت هاي استاندارد تحت باران هاي طبيعي از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ نشان داد كه مقدار عامل فرسايش پذيري اندازه گيري شده ۸٫۷۷ برابر كمتر از مقدار برآوردي با نموگراف USLE است. براي دست يابي به نموگراف جديد، هم بستگي بين عامل فرسايش پذيري اندازه گيري شده و ويژگي هاي خاك ها بررسي شد. نتايج نشان داد كه شن درشت، رس، ماده آلي، آهك، پايداري خاكدانه و نفوذپذيري خاك، هم بستگي منفي معني دار و شن بسيار ريز و سيلت، هم بستگي مثبت معني دار با عامل فرسايش پذيري خاك دارند. نتايج تجزيه مولفه هاي اصلي و رگرسيون چند متغيره نشان داد كه نفوذپذيري خاك، پايداري خاكدانه، آهك و شن درشت رابطه اي معني دار (R2=0.92) با فرسايش پذيري دارند. براي برآورد آسان عامل فرسايش پذيري، نموگرافي بر اساس عوامل مذكور با ضريب تبيين ۹۲ درصد تهيه شد. از اين نموگراف در مناطقي كه داراي ويژگي خاك و باران مشابه با منطقه مورد بررسي باشند، براي برآورد مطمئن عامل فرسايش پذيري خاك مي توان بهره گرفت.