مقاله نمو تخمک، گامتوفيت ماده، رويان و اندوسپرم در گل اطلسي (Petunia x hybrida Juss) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۵۷ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: نمو تخمک، گامتوفيت ماده، رويان و اندوسپرم در گل اطلسي (Petunia x hybrida Juss)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندوسپرم
مقاله تخمک
مقاله کيسه روياني
مقاله رويان
مقاله (Petunia x hybria)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضانژاد فرخنده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چرخه زندگي گياهان گلدار شامل يک مرحله ديپلوئيد غالب (اسپوروفيت) و يک مرحله هاپلوئيد موقت (گامتوفيت) مي باشد. در طي فرايند توليد مثل جنسي، گامتوفيت نر و ماده تشکيل مي شوند که گامتوفيت ماده يا يک کيسه روياني به طور معمول ۷ سلولي ۸) هسته اي)، در تخمک تشکيل مي شود. لقاح مضاعف که در نهاندانگان معمول است، نمو رويان ديپلوئيد و اندوسپرم تريپلوئيد را بنيانگذاري مي کند. در اين مطالعه به منظور بررسي ساختار نموي تخمک و رويان، غنچه هاي گل و ميوه هاي گل اطلسي در مراحل مختلف نموي جمع آوري، تثبيت و مطالعه شدند. مادگي بدون پايه، دو برچه اي با تمکن محوري، دوخانه با تعداد زيادي تخمک واژگون است. تخمک تک پوسته اي و کم خورش است و ضمن ميوز کيسه روياني مونواسپوري از نوع علف هفت بند (پلي گونوم) را توليد مي کند. رويان در حال تمايز مرحله رويان کروي شکل (گلبولي)، مرحله تمايز سلولي، مرحله قلبي شکل و مرحله لپه اي را مي گذراند. ضمن رويان زايي ذخيره لپه ها افزايش چنداني نشان نمي دهد، بنابراين بافت ذخيره اي دانه را اندوسپرم سلولي مي سازد و دانه ها از نوع اندوسپرم دار مي باشند. سلول هاي اندوسپرم دانه داراي دانه هاي آلرون مي باشند.